Na vier en half jaar, een besluit.

Lieve mensen, Het is eindelijk zo ver!

Na ruim vier en een half jaar is besloten om te stoppen met het project, Vaarverbinding Hilversumskanaal – Loosdrechtse plassen uit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Door volhardigheid, doorzettingsvermogen, saamhorigheid, kritische vragen stellen, luisteren naar elkaar, soms afstand nemen en veel samenwerken is het project vaarverbinding eindelijk  afgesloten. Het bestuur van de VBLP is zeer verheugd om dit nieuws met jullie te delen.

We zijn ontzettend blij voor de bewoners aan de Horndijk en al onze leden en donateurs.
De bewoners aan de Horndijk hebben vier en half jaar in spanning geleefd, niet wetende hoe hun leefomgeving er in de toekkomst uit ging zien. Deze spanning en onzekerheid is te vaak genegeerd.

Wij blijven van mening dat het niet meenemen van bewoners bij het begin van een project in hun leefomgeving veel onrust en weerstand veroorzaakt. Wij vragen de gemeentelijke politiek om tijdens de verkiezingen van 2022 hier aandacht voor te hebben. De SP en de Dierenpartij op Provinciaal niveau en de Lokale Partij en de PVDA/Groen links op gemeentelijk niveau hebben aandacht gevraagd voor onze problematiek. Waarvoor onze dank.

We hebben samen met de Vechtplassencommissie en Natuurmonumenten oppositie gevoerd tegen dit project. De verenigingen van de Bewonersfederatie Oostelijk Vechtplassen waren het met onze bezwaren eens en hebben ons meer dan gesteund. Waarvoor wij hen veel dank verschuldigd zijn.

Onze bezwaren tegen dit plan waren in het kort:

 • Nut en noodzaak niet aangetoond (doel onduidelijk);
 • Veel negatieve effecten voor o.a. Natuur, Landschap en beleving Bewoners.

In 2019 is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld waaruit de bovengenoemde bezwaren onder meer naar voren kwamen. De onafhankelijke commissie mer heeft daarop een zeer kritisch rapport opgesteld  over deze MER. Desondanks wilde een deel van de partijen in uit het gebiedsakkoord in 2021 vervolgonderzoek uit laten voeren.

De 21 partijen konden hierover geen consensus bereiken hetgeen nodig is om een project doorgang te geven, zoals afgesproken is bij het sluiten van het gebiedsakkoord in 2017.

Daarom is in het voorjaar van 2021 in goed overleg een onafhankelijk adviseur aangesteld. Deze adviseur heeft de afgelopen maanden met alle betrokken partijen gesproken en op 29 september j.l. een niet bindend advies gepresenteerd.

In het kort is zijn conclusie dat de impasse die dit voorjaar is ontstaan niet opgelost kan worden.
In de gesprekken die hij heeft gevoerd met de betrokken partijen is voorgesteld om gezamenlijk naar haalbare alternatieve projecten te gaan zoeken met het oog op het verbeteren van de economie in Loosdrecht, met name de watersportsector.

Wij kunnen ons grotendeels vinden in de wensen van de andere partijen en hebben zelf o.m. aangedragen om de bestaande doorgangen en sluizen te verbeteren (de NUL+ variant waarvoor we al vier jaar hebben gepleit) Daarnaast kan een deel van het geld aan het herbestemmen van de  Kerk van Oud-Loosdrecht besteed worden, zodat er een mooi ontmoetingscentrum ontstaat in Oud Loosdrecht.

Wij zijn blij dat alle partijen het advies van de adviseur omarmen en hopen op een positieve samenwerking in het gebiedsakkoord.

Onze vereniging blijft zich constructief inspannen voor onze prachtige omgeving.

De online – petitie wordt gesloten.

Namens het bestuur, Hartelijk dank voor jullie steun.

Onderstaand document, het persbericht vanuit het gebiedsakkoord.

Advertentie

Noodkreet van bewoners in de Nieuwsster van 26 juni j.l.

Vernietig niet je Kroonjuweel

Wilt u dit weidse uitzicht behouden of liever aankijken tegen een stalen damwand?

(foto Loenderveense Plas met daarin de waterleidingplas tussen Loosdrecht, Kortenhoef en Loenen aan de Vecht)

Na een werkdag of een vergadering je hoofd leegmaken met een wandeling of een fietstocht. Doet u dat het liefste in de natuur of in stedelijk gebied? 

Wijdemeren is een gemeente waar je tot rust kunt komen in de natuur. 
Weidse vergezichten over het water en weilanden, een broedplaats voor (beschermde) vogels. Vogels dansend van rietkraag naar rietkraag, de Rietzanger, de Kleine Karekiet, de Boerenzwaluw, hier en daar de Grote Karekiet en de IJsvogel, de Reigers en de Ooievaars. 
 
De natuur is hier zo rijk, het voedt onze ‘peace of mind’, is energie gevend en heeft een positief effect op ons welzijn. 

Juist in de randstad, te midden van Amsterdam en Utrecht, zijn natuur- en stiltegebieden zeldzaam en uniek. Waarom zou je zo’n kroonjuweel vernietigen? Eenmaal weg, is weg. Waar kun je nog zo in stilte direct naast het water wandelen of fietsen met zo’n vrij uitzicht, zoals van de Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht naar het Moleneind in Kortenhoef langs de Loenderveense plas of via de eeuwenoude A. Lambertszkade naar Loenen aan de Vecht? Dit is een Natura2000 (een Europees netwerk van) beschermd natuurgebied.

Willen we een stalen damwand om tegen aan te kijken i.p.v. het weidse unieke uitzicht van een natuur plas voor een snellere vaarverbinding?
Je kunt nu al varen van de grote plas in Loosdrecht via de Raaisluis naar de Wijde Blik. 

Moet in deze versnelde wereld recreëren nu ook al versnellen om te ONThaasten? 

Wil je een gebied toeristisch aantrekkelijker maken, zorg dan voor variatie en geen eenheidsworst. De variatie van vaarplassen en natuurplassen, ieder op zich. Maak niet dezelfde fout als in Amsterdam dat de toeristen het gebied overnemen en er voor haar oorspronkelijke bewoners ‘dier en mens’ (haast) geen plek meer is. Behoud juist je kracht en uniciteit. 

Laat ‘Wijdemeren’ de plek van ‘Weidse meren’ en van natuur blijven als grootste aantrekkingskracht. 

Behoud je natuur als Kroonjuweel. 

Van natuurliefhebbers, Mireille, Max, Jacqueline, Koen, Sander, Leonie, Philip, Anneke, Bram, Charlotte, Alice, Ron, Charlie, Saskia, Han, Ellen, Jitze, Manja, Ciske, Marja, Marc, Hans, Tracy, Bert, Wendela, Rob, Bianca, Lida, Margo, John, Renate, René, Patricia, Miranda, Daphne, Ellen, George, Patrick, David, Ineke, Saskia, Jan, Gert jan, Peter, Jacolien, Jolanta, Coby, Paul, Gos Hein, Bernard, Rigina, Tineke.

Wij vertrouwen op een goede afloop.

Steunt u ons ook?

Inmiddels hebben 3400 mensen onze petitie bij eetcafé de Eend de afgelopen vier jaar getekend. Omdat de Coronaregels worden versoepeld starten we ook daar weer onze petitie. Daarnaast is onze online petitie 1409 keer getekend. Helaas zijn de bestuurders er nog niet van overtuigd dat het project 1.3 uit het gebiedsakkoord niet haalbaar is op basis van de negatieve effecten. Wij hebben uw steun daarom nog steeds hard nodig.

Wij vertrouwen op een goede afloop.

Nieuwsbericht Bewonersfederatie OVP

Nieuwsbericht
De Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen, waar de VBLP sinds november 2019 deel vanuit maakt, vindt het uitgeven van nog meer gemeenschapsgeld aan onderzoeken naar de vaarverbinding zinloos. Het MER-rapport en advies van de commissie MER zijn glashelder: alle alternatieven voor een vaarverbinding brengen schade aan de natuur, landschap, cultureel erfgoed en/of rust. Het Kernteam (vertegenwoordigers van gemeente, Provincie NH en waterschap) adviseerde terecht te stoppen met het project.

Klik op de link hieronder voor het voledige nieuwsbericht

Verspilling van publieke middelen
Er zijn te veel inhoudelijke showstoppers, op verschillende gebieden. Alle negatieve effecten die in het MER rapport staan, moeten met zekerheid gemitigeerd kunnen worden. Negatieve effecten op Natura 2000, én stikstof, én Natuur Netwerk Nederland, én Beschermd Provinciaal Landschap, én de Kader Richtlijn Water, én de Stiltegebieden. Dat is niet realistisch: er zullen zaken onzeker blijven.

Bovendien is nog niet uitgewerkt wat precies onderzocht moet worden. De kosten lopen gezien het aantal punten waarop grondig onderzoek gedaan moet worden, hard op. Er is nu al ruim 550.000 euro gestoken in onderzoek naar een nieuwe vaarverbinding en onduidelijk is hoeveel aanvullend onderzoek extra gaat kosten.

Er zou onderzoek nodig zijn naar de aard en mogelijkheden van maatregelen per onderdeel om definitief uitsluitsel te krijgen over de haalbaarheid van een nieuwe vaarverbinding. Het gaat dan om specialistische, dus dure onderzoeken naar haalbaarheid van nu nog onbekende mogelijkheden om de schade die zou ontstaan eventueel te kunnen mitigeren.

Tegen de achtergrond van de zeer theoretische kans dat alle vragen positief beantwoord kunnen worden (minder dan 1%!) vinden wij het onbegrijpelijk dat genoemde partijen bereid zijn nog meer publieke middelen in te zetten om deze onderzoeken te laten uitvoeren. Wij vinden dat onverantwoord.

Hoe dan wel?
De kans op haalbaarheid is zó klein, dat het geld beter gestoken kan worden in samen bekijken hoe de watersport sector wél de benodigde impuls kan krijgen. We stellen voor om het beschikbare geld te besteden, door samen te kijken hoe de watersportsector die impuls kan krijgen – in overleg met elkaar en niet tegenover elkaar!

Wij zijn voor het gezamenlijk uitwerken van het versterken van de recreatie in ons gebied. Voor natuur, maar ook voor versterking van de economische structuur van het gebied.

Wij vertrouwen op een goede afloop.

Enquête, herstel moerasvogels binnen de Oostelijke Vechtplassen.

De oostoever van de Loenderveense plas is uitstekend geschikt als habitat voor moerasvogels. Echter door achterstallig onderhoud en ganzenvraat is het riet langs de oostoever van de Loenderveense plas in zeer slechte staat. Als vereniging proberen we al ruim twee jaar de slechte staat van het riet langs de Horndijk onder de aandacht te brengen bij de uitvoerders van het uitvoeringsprogramma van het Gebiedsakkoord.

Langs de oever van de Horndijk is het riet in slechte staat. Gelukkig wordt de Grote karekiet nog bij de Driesprong gesignaleerd, en zijn er een aantal Rietzangers actief langs de Horndijk. Volgens de instandhoudingsdoelstellingen zal het aantal moerasvogels in stand gehouden moeten worden en waar mogelijk verbeterd. Dit geldt met name voor de Rietzanger, de Grote karekiet, het Woudaapje, de Roerdomp en de Purperreiger.

Tot nu toe zijn er langs de Horndijk geen ganzenraster geplaatst zoals in andere delen van het Oostelijke Vechtplassen gebied. Ganzenraster zorgen ervoor dat de ganzen niet van het riet gaan eten als ze in de rui zijn. Het is misschien geen vreemde gedachte, dat dit nog niet is gebeurd i.v.m.de plannen voor de aanleg van een vaarverbinding langs de Horndijk.

We zijn blij dat het contact met de projectleiders is verbeterd en dat er beter wordt overlegd met de bewoners in het gebied. Via de nieuwsbrief van de Gemeente Wijdemeren zal informatie gedeeld worden. Er wordt een oproep gedaan om een enquête in te vullen.  U wordt gevraagd locaties aan te geven en maatregelen door te geven om de aanwezigheid van o.a. de moerasvogels te verbeteren.

Enquête Moerasvogels.
Je moet er wel even voor gaan zitten. Er wordt eerst gevraagd om de toelichting te lezen.  En daarna de enquête in te vullen, De presentatie lezen en de tekeningen bekijken is echt noodzakelijk om goed antwoord te kunnen geven.  Voor natuurliefhebbers natuurlijk geen probleem. 🙂

 

VBLP zienswijze MER vaarverbinding.

De VBLP heeft bij de Gemeente Wijdemeren haar zienswijze ingediend. Op dit moment heeft de VBLP 3226 sympathisanten. Zij allen hebben onze petities ondertekend en zijn tegen het aanleggen van de vaarverbinding in dit prachtige gebied. Deze mensen kunnen niet genegeerd worden. Wat gaat de Gemeenteraad met dit tegengeluid doen? 
De VBLP is voor onderzoek naar het verbeteren en baggeren van de bestaande sluizen en doorgangen in het Oostelijke Vechtplassen gebied, n.l. de Weersluis, de Kraaienestersluis en de Raaisluis, zodat het Loosdrechtse Plassengebied vanaf de Vecht beter wordt ontsloten en de Mijndensesluis wordt ontlast.
Door te klikken op onderstaande link, kunt u onze zienswijze lezen.

VBLP Zienswijze MER vaarverbinding Hilversumskanaal – Loosdrechtse plassen

Wij zijn van mening dat de stelling moet zijn, “de vaarverbinding kan niet, tenzij we bereid zijn onze natuur grote schade toe te brengen”.

Wat zal het besluit begin deze zomer, om door te gaan met onderzoek naar slechts 2 varianten van de vaarverbinding met het imago van Provincie NH en Gemeente Wijdemeren doen? In tijden van klimaatbeheersing en stikstofcrisis lijkt ons dit zeer slecht voor het imago van o.a. de Provincie Noord Holland en de Gemeente Wijdemeren. De weerstand tegen een vaarverbinding wordt steeds groter. Bewoners aan het Vuntus-strandje, aan de Oud Loosdrechtsedijk, aan het Moleneind, de BELP en de VBLP. Hoe gaat de gemeente om met deze weerstand?

Deze vaarverbinding zal geen economische impuls aan Wijdemeren geven. De wens dat alles weer zal worden als vroeger door de aanleg van deze vaarverbinding is niet mogelijk. We leven in het nu en we moeten vooruit kijken en werken aan een gezonde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Het is een schande dat men met dit plan doorgaat. Zoveel geldverspilling! Wij durven te stellen dat één van de doelstellingen van de vaarverbinding, het maken van kortere vaarroutes, niet behaald zal worden doordat er lange wachtrijen voor een te kleine sluis zullen ontstaan bij het Wijde Blik. Dat er opstoppingen ontstaan bij de Heul en ’t Horregat. Het is daarmee zeer discutabel of de te verwachten extra vaarbewegingen (9200, 11000 p/j) werkelijk zullen worden behaald. Ook het financiële gewin vervalt hiermee deels.

We zullen deze vaarverbinding in vergunningsfase tegenhouden. Dit baseren we o.a. op de volgende punten;

 • Natuur Netwerk Nederland, de vaarverbinding heeft geen dwingende reden van maatschappelijk belang.
 • In het Milieu effect rapport scoort geluidoverlast – (dubbel negatief).
 • Wat betreft stikstof: De aanleg en het gebruik van de vaarverbinding zal op habitattypen waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) nu al is overschreden binnen Natura 2000 gebied grote gevolgen hebben.

Aantasting van natuur in Natura 2000 gebied; door de aanleg van het kanaal zal flora en fauna voorgoed verdwijnen. Het onderstaande tabel laat zien dat dat in strijd is met Europese wetgeving.

Code Habitattype/

Broedvogel

Landelijke staat van instandhouding Doelstelling Oppervlak Doelstelling kwaliteit Sense of Urgency
H3140 Kranswierwateren > >
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden > > Ja
A295 Rietzanger = =
A298 Grote Karekiet – – = = Ja
Niet-broedvogels +/-/- – = =

Legenda: + Gunstig;   – Matig gunstig;    – – Zeer ongunstig   > Uitbreiding of verbeteren;   = Behoud;

Waar wij ons verder grote zorgen om maken zijn onze zwemmende kinderen op een mooie zomerdag. Volgens het rapport zullen er langs het Vuntus-strandje op de 15 topdagen circa dertig vaarbewegingen per uur extra plaatsvinden (circa 240 per dag). Dat is binnen iedere 2 minuten één sloep. Hoe zal de Gemeente Wijdemeren de veiligheid van onze zwemmende kinderen garanderen op deze topdagen? 240 extra vaarbewegingen in de kleine Vuntusplas, niet alleen de Loenderveense Plas is het slachtoffer van dit waanzinnig plan ook de rustige Vuntusplas moet in bezit worden genomen door nog meer toeristen. Geld verdienen! Is dat nu werkelijk wat de politiek van Wijdemeren wil uitstralen?

Daarnaast zullen er op de topdagen minimaal 240 auto’s ons dorp aandoen.
Iedereen in Oud Loosdrecht weet dat er nu al op mooie zomerse dagen een parkeerprobleem is. Dit probleem wordt in het MER ontkent. Nog meer stikstofdepositie, door nog meer auto’s in ons dorp. Kiest de politiek van Wijdemeren voor nog meer koeien uit de wei? Dit MER geeft een te positief beeld van de effecten op natuur, stilte, geluid, landschap, beleving en economische vooruitgang voor het gebied door het aanleggen van deze vaarverbinding.

De politiek gaat pas begin deze zomer een besluit nemen. Wij hopen dat natuurmonumenten na de ledenraadsvergadering eind januari de knoop doorhakt en een wijs besluit neemt. De aanleg van een vaarverbinding in dit prachtige natuurgebied toch geen doorgang krijgen!

15 januari, Informatieavond MER vaarverbinding Gemeentehuis Wijdemeren. 27 januari, ledenvergadering Natuurmonumenten.

Heeft u vragen over de vaarverbinding door ons plassen, Wijde Blik, Loenderveen en de Vuntus kom dan op 15 januari 18:00 uur tot 21:00 uur naar het Gemeentehuis van Wijdemeren, er staat een rij van deskundige klaar om uw vragen te beantwoorden.
We hebben wat vragen voor u opgesteld:
Hoe gaat de Gemeente de veiligheid van onze zwemmende kinderen garanderen bij het Vuntusstrandje als er per topdag 240 sloepen langs varen?
Kan de Gemeente Wijdemeren uitleggen waar minimaal 240 auto’s per topdag geparkeerd worden in ons dorp?
Waar komen palenrijen en drijfbalken te liggen in de Vuntus?
Wie betaald de vaarverbinding?
Hoe zit het met de stikstofproblemen, heeft Wijdemeren er een oplossing voor?

Wij zijn van mening dat de schrijvers van deze MER een veel te positief beeld geven van de mogelijke effecten op natuur, stilte, rust, geluid, en omgeving. bijna allen beoordelingen op de effecten natuur, rust, geluid en omgeving, landschap, worden met beperkt negatief afgedaan. Beperkt negatief kan niet worden gezien als nul en heeft zeker effect. Uit bepaalde alinea’s, is het duidelijk dat er geen veldonderzoek is gedaan in het plangebied. En dat de economische cijfers te rooskleurig zijn en gebaseerd zijn op slechts aannames. Op natuur, stikstof, geluid en Natuur Netwerk Nederland scoort deze Milieu Effect rapportage voor een vaarverbinding via het Wijde Blik naar de Loosdrechtse plassen negatief.

3 kaders uit de MER

Natuurmonumenten,
zal op 27 januari van 19:00 uur tot 21:30 Uur een ledenvergadering houden om te luisteren naar wat omwonenden vinden van een vaarverbinding in natura 2000 gebied en Stilte gebied, (Wijde Blik, Loenderveense Plas, Vuntus).
De Dick A. Lambertszkade staat centraal in dit vraagstuk, deze kade is van Natuurmonumenten, door deze kade zal de sluis komen ( 20/30 meter lang – 6 /8 breed) die het Wijde Blik zal verbinden via de Loenderveense Plas met de Vuntus.
Gaat Natuurmonumenten groen licht geven aan Gemeente en Provincie of gaat ze Néé zeggen? Natuurmonumenten heeft de afgelopen twee jaar gezegd, “alleen bij een goede MER verder te willen gaan”. In september 2019 vond Natuurmonumenten deze MER slecht.
https://www.natuurmonumenten.nl/wilt-u-meedenken-over-de-mogelijke-vaarverbinding-loosdrechtse-plassen-wijde-blik

Leden kunnen zich tot 21 januari aanmelden voor de bijeenkomst op: vechtplassen@natuurmonumenten.nl.
De bijeenkomst wordt gehouden:
Schaep en Burgh
Noordereinde 60
1243 JJ ’s-Graveland

Open brief van de VBLP aan Gemeenteraad Wijdemeren.

Naar aanleiding van het verschijnen van het definitieve MER heeft de VBLP een open brief verstuurd aan o.a de gemeenteraad Wijdemeren. Wij willen de brief met zo veel mogelijk mensen delen. De definitieve MER en bijbehorende documenten kunt u via de website Wijdemeren downloaden. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Oud-Loosdrecht, 11 december 2019,

Geachte leden van de Gemeenteraad,

De aanleiding voor het schrijven van deze brief is het verschijnen van het MER Vaarverbinding Hilversums kanaal – Loosdrechtse Plassen op 6 december j.l.

Zoals wellicht bekend is de VBLP vanaf medio 2017 betrokken geraakt bij de plannen voor het aanleggen van deze vaarverbinding voor de pleziervaart. Wij hebben vanaf dat moment onze bezwaren tegen het aanleggen van een vaarverbinding door de Loenderveense Plas duidelijk naar voren gebracht. De VBLP heeft zich niet alleen kritisch maar ook constructief opgesteld in het proces dat heeft geleid tot deze MER.

Thans ligt de definitieve versie (D2) van het MER voor. De VBLP heeft de gelegenheid gekregen om in de begeleidingsgroep m.e.r onze inhoudelijke opmerkingen op het concept MER te delen. Tijdens de laatste bijeenkomst van de begeleidingsgroep MER is afgesproken dat de kritiekpunten die o.a. door Natuurmonumenten en de Vechtplassencommissie gedeeld worden per brief naar de Commissie MER gestuurd zullen worden. Het gaat wat te ver om alle inhoudelijke opmerkingen via deze weg te delen, dus we hebben ons beperkt tot de belangrijkste punten.

De VBLP is zeer bezorgd over de kwaliteit van dit MER ten aanzien van twee hoofdpunten die wij in het vervolg nader zullen toelichten.

 1. Het bouwstenenrapport van Bureau Vrolijks geeft een ongefundeerd positief beeld van de te verwachten baten;
 2. De veelal negatieve effecten die de vaarverbinding met zich meebrengt worden structureel onderschat, weggeredeneerd, gebagatelliseerd, of zelfs in het geheel niet genoemd.

In de begeleidingsgroep m.e.r. en de regiegroep is gesproken over het ter visie leggen van het MER. Wij hebben hiermee ingestemd op voorwaarde dat de kritiekpunten van de begeleidingsgroep gedeeld zouden worden met de Commissie m.e.r. die een beoordeling zal maken van dit MER. De stuurgroep heeft ingestemd om de kritiekpunten en het verslag van de begeleidingsgroep m.e.r. te sturen aan de Commissie m.e.r. Ook de Gemeente Wijdemeren heeft een brief verstuurd naar de Commissie m.e.r. met zogenoemde aandachtspunten.
Daarnaast is het uiteraard ook belangrijk om een groter publiek de gelegenheid te geven dit MER te kunnen beoordelen.

Wij hechten er waarde aan om onze punten van zorg die wij eerder hebben gedeeld met de begeleidingsgroep inhoudelijk ook met u te delen.

 1. Rapport bureau Vrolijks- ongefundeerd positief beeld verwachte baten

De VBLP heeft in de inleiding reeds aangegeven twijfels te hebben over de onafhankelijkheid van Bureau Vrolijks (Vrolijks) en de kwaliteit van de Bouwstenenrapportage. Onze kritiek betreft de volgende punten:

 • Vrolijks is in de initiatieffase betrokken geweest bij het opstellen van diverse presentaties en rapporten waarin wordt gepleit voor het aanleggen van vaarverbindingen in het OVP gebied. (zie onder meer: presentatie over recreatie in eerste integratiesessie, 27 november 2014); Vrolijks is eerder ingeschakeld door de watersportondernemers, voor het schrijven van een rapport, gefinancierd door de initiatiefnemer de Provincie NH. Vrolijks heeft meermalen getoond een groot pleitbezorger te zijn van de vaarverbinding.
  In de regiegroep-bespreking van september 2018 wordt medegedeeld dat Vrolijks als “onafhankelijk onderzoeker” is toegevoegd aan het team dat de m.e.r. gaat uitvoeren. De VBLP en Natuurmonumenten hebben hierop in de regiegroep te vergeefs gepleit voor een andere keuze dan Vrolijks;
  Zou het niet veel beter geweest zijn om voor een andere onderzoeker te kiezen en zo de schijn van belangenverstrengeling te vermijden?
 • In de inleiding van het rapport Bouwstenen wordt aangegeven dat er zeer weinig data beschikbaar is voor het onderzoek(pag. 3). Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 toch getracht een schatting te maken van de toename van de te verwachten aantal vaarbewegingen voor verschillende varianten. De inschatting van de te verwachten economische effecten zijn gebaseerd op de aanname dat de nieuwe vaarverbinding leidt tot 10 – 20 % meer vaarbewegingen bij de routes door de Loenderveense Plas. Dit leidt tot, afhankelijk van de variant, circa 10.000 extra vaarbewegingen per jaar! Deze belangrijke aanname wordt nergens onderbouwd en is daarmee zeer discutabel. Te meer daar deze schatting zeer bepalend is voor het financiële gewin (pag. 15, 16) dat vervolgens zeer precies wordt berekend. Deze inschatting wordt vervolgens zonder enige terughoudendheid gebruikt bij het bepalen van de effecten in het MER.

2. Negatieve effecten op Natuur

In de Loenderveense Plas, Wijde Blik en Vuntus komen voor zover bekend de volgende beschermde habitattypen, broedvogels en niet-broedvogels voor:

(Bron: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase)

Code Habitattype/

Broedvogel

Landelijke staat van instandhouding Doelstelling Oppervlak Doelstelling kwaliteit Sense of Urgency
H3140 Kranswierwateren > >
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden > > Ja
A295 Rietzanger = =
A298 Grote Karekiet – – = = Ja
Niet-broedvogels +/-/- – = =

Legenda: + Gunstig;   – Matig gunstig;   – – Zeer ongunstig  > Uitbreiding of verbeteren;  = Behoud; Voor alle hier boven genoemde habitattypen, broedvogels en niet-broedvogels geldt dus dat de doelstelling is om ten minste het oppervlak en de kwaliteit te behouden.

2.1 Effecten in de Loenderveense Plas
De aanleg van het kanaal met sluis, brug en beschoeiing met talud (dam) zal vrijwel zeker leiden tot het verlies van habitat van de beschermde broedvogels en niet-broedvogels langs de oostoever van de Loenderveense Plas, Grote Karekiet en Rietzanger (J. vd Winden et al, Vragen vaarverbinding ecologie, 20 nov. 2018).
De aanleg en het gebruik van het kanaal zal ook vrijwel zeker leiden tot verlies van onderwaterflora door omwoeling van slib, van mogelijk beschermde habitattypen: Kranswierwateren en Meren met Krabbescheer en Fonteinkruiden. Het verlies van habitat is niet te mitigeren (blz. 83, 87, 201, 202 MER).

Onze conclusie is dat alle varianten door de Loenderveense Plas in strijd zijn met de Wet Natuurbescherming en daarom als zeer negatief (- -) gecategoriseerd dienen te worden en niet als beperkt negatief zoals omschreven in het MER.

2.2 Effecten op de Wijde Blik en Vuntus
In het MER wordt gesproken over mitigerende maatregelen voor negatieve effecten voor natuur, door het aanleggen van balkenlijnen, drijfbalken en hekken (pagina 88, 89 MER) en het afsluiten van het oostelijk deel van de Vuntus voor sloepen. Deze maatregelen zouden de recreant moeten beletten om naar de oever te varen en/of elders op de plas te gaan varen. Heeft het nemen van deze maatregelen voldoende effect om de negatieve effecten te mitigeren? Deze belangrijke vraag hebben de schrijvers van het MER niet kunnen beantwoorden.

In de begeleidingsgroep mer is door meerdere aanwezige partijen aangegeven dat het plaatsen van balkenlijnen, en ander soort geleidingssystemen uit het oogpunt van beleving en recreatie niet acceptabel is. Hierover wordt echter met geen woord gerept in het MER.

3. Stikstofdepositie – “Niet alles kan”
De uitspraak van de raad van State betreffende PAS is erg duidelijk en ingrijpend en heeft geleid tot de zogenaamde “stikstofcrisis”.
De VBLP heeft door een onafhankelijk bureau (Tauw) een berekening laten maken van stikstofdepositie (Aerius calculator) als gevolg van de aanleg en het gebruik van de vaarverbinding. Hierbij is ingezoomd op de variant LV3 via Vuntus. In deze berekening is meegenomen de aanleg en het gebruik van het kanaal inclusief de effecten van de toename van het wegvervoer.
Uit de berekeningen van Tauw blijkt dat in de aanlegfase en gebruiksfase een maximale depositie wordt berekend van 66,28 respectievelijk 6,49 mol/ha/jaar op relevante habitattypen binnen Natura 2000 gebieden. Ook is bepaald wat de maximale depositie is ten gevolge van het project, op habitattypen binnen Natura 2000 gebieden waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) reeds is overschreden, of ten gevolge van het project overschreden zou worden. In de aanlegfase is er sprake van een maximaal berekende depositie van 19,87 mol/ha/jaar op het reeds overbelaste habitattype ‘H7140A, Overgangs- en trilvenen (trilvenen)’ in Natura 2000 gebied de Oostelijke Vechtplassen. Analoog is er in de gebruiksfase sprake van een berekende maximale depositie van 6,33 mol/ha/jaar op het reeds overbelaste habitattype ‘ZGH7140B, Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)’ in Natura 2000 gebied de Oostelijke Vechtplassen.

Conclusie: “Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat ten gevolge van het project significante effecten op relevante, stikstofgevoelige, habitattypen in nabijgelegen Natura 2000 gebieden niet zijn uit te sluiten. Om na te gaan of het project toch inpasbaar is met de instandhoudingsdoestellingen die zijn gesteld aan de diverse Natura 2000 gebieden, zal vanuit ecologisch oogpunt een passende beoordeling uitgevoerd moeten worden.”
Het lijkt ons dat op basis van deze uitkomst een beoordeling zeer negatief effect (- -) op zijn plaats zou zijn. Echter de schrijvers van het rapport zien nog mogelijkheden om te mitigeren of extern te salderen. Het lijkt ons meer voor de hand te liggen om de mogelijk ruimte voor salderen, indien überhaupt beschikbaar, te gebruiken voor zaken als uitbreiding van woningbouw en het behoud van landschappelijke kenmerken (vee in de wei).

4. Geluid;
In de definitieve versie MER wordt geluid als sterk negatief (- -) beoordeeld.
“Bij de sterk negatieve beoordeling geldt de kanttekening dat het hoge percentage het gevolg is van de gehanteerde methode. Op basis van de verschuiving van de geluidcontouren wordt verwacht dat het werkelijke effect slechts zeer beperkt zal zijn.” Een zo duidelijk negatief effect kan naar onze mening niet op deze wijze worden gebagatelliseerd.

5. Effecten van de aanleg van het kanaal;
De aanleg van varianten worden zeer beperkt beschreven in het MER. Er wordt slechts aangegeven dat het bouwen van de damwand een half jaar tot een jaar gaat duren en dat er tijdelijke effecten op de natuur zijn.
De VBLP heeft de aanleg van een kanaal globaal uitgerekend en komt op een totaal ander beeld uit. Voor de varianten LV3 wordt in de aanlegfase voorzien in de bouw van een sluis, een damwand met dijk en een heul. De bouwactiviteiten zijn onder meer:

 • het bouwen van de sluis in de A. Lambertszkade;
 • het bouwen van de heul in de Horndijk of Veendijk;
 • het trillen van de damwand over een lengte van maximaal 2000 m;
 • het aanvoeren van maximaal circa 125.000 m3 grond per vrachtwagen. Dit correspondeert met circa 10.400 vrachtladingen van 12 m3;
 • het storten van 125.000 m3 grond in de Loenderveense Plas voor het maken van de dam;
 • voor de aanleg van LV3 via Vuntus is dit ongeveer 50.000 m3 grond. Dit correspondeert met circa 4000 vrachtladingen van 12,5 m3;

Deze bouwactiviteiten zullen grote invloed hebben op de flora en Fauna in de Loenderveense Plas en de Vuntus en het Wijde Blik, A. Lambertszkade. Deze effecten worden nauwelijks beschreven in het MER. De zware transporten zullen vrijwel zeker kunnen leiden tot schade aan de veendijken. Mogelijk zal er ook schade aan woningen optreden. De effecten hiervan zijn wederom niet beschreven in het MER.

6. Zwemwater
In het studiegebied bevinden zich twee zwemlocaties, het Zuwestrand en het Vuntusstrand. Vooral de locatie Vuntusstrand bevindt zich zeer dicht nabij de vaarroute naar de oude heul. De effecten worden slechts beoordeelt als 0/- (beperkt negatief). Als kenners van de situatie ter plaatse zijn wij van mening dat de effecten, de gevaren, sterk onderschat worden (mogelijke aanvaringen en watervervuiling). Op de 15 topdagen zullen hier circa dertig vaarbewegingen per uur extra plaatsvinden (circa 240 per dag). Er wordt tegenwoordig bij het Vuntusstrand veelvuldig buiten de balken gezwommen en gerecreëerd onder meer door groepen kinderen met bijvoorbeeld luchtbedden en opblaasboten. Wij willen er op wijzen dat handhaving onderbezet is en op dit moment haar handen vol heeft aan snelvaarders. Daarnaast zijn er vele watersporters (ook huurders) die de vaarregels niet of nauwelijks kennen. Op een mooie dag is het nu al geboden om zeer langzaam te varen bij de ingang van de oude heul. Hierdoor wordt de capaciteit van de oude heul beperkt waardoor er opstoppingen en mogelijk onoverzichtelijke situaties kunnen ontstaan. Wij vragen daarom aandacht voor de veiligheid van zwemmers waaronder kleine kinderen bij het Vuntusstrand.

Het antwoord van de opstellers van de MER op onze bezorgdheid over de veiligheid van zwemmers: “de zwemmers hebben ook in de referentiesituatie rekening te houden met de aanwezigheid van verschillende soorten boten” (blz. 142 MER). Deze opstelling gaat volledig voorbij aan het feit dat er in de nieuwe situatie 240 vaarbewegingen per topdag meer zullen plaatsvinden dan nu het geval is.

7. Capaciteit van de nieuwe sluis (pag. 141 MER)
In de bouwstenen rapportage van Vrolijks wordt uitgegaan van 9.200 extra vaarbeweging bij de variant LV3 kort. En 11.900 extra vaarbewegingen bij de LV3 lang. Op basis van deze getallen wordt ook het economisch gewin berekend.
Een simpele rekensom wijst uit dat de nieuw te bouwen sluis in de A. Lambertszkade te klein is om het aantal boten van A naar B te brengen op de 15 topdagen. Wij durven te stellen dat één van de doelstellingen van de vaarverbinding, het maken van kortere vaarroutes, niet behaald zal worden doordat er lange wachtrijen voor een te kleine sluis zullen ontstaan. Het is daarmee zeer discutabel of de te verwachten extra vaarbewegingen werkelijk behaald zullen worden. Ook het financiële gewin vervalt hiermee deels.

8. Parkeren
Door de toename van het toerisme in het gebied door de aanleg van de vaarverbinding. (minimaal 240 mensen op topdagen en 192 mensen op normale dagen) kan men ervan uit gaan dat er ook minimaal 240 extra auto’s (192 auto’s) in het gebied zullen komen.

Op dit moment zijn er een aantal knelpunten in het gebied Loosdrecht – Kortehoef wat betreft parkeren op mooie dagen langs: de Zuwe, de Veendijk, de oud Loosdrechtse dijk en de Horndijk. In het MER wordt parkeren als niet problematisch gezien op de 15 topdagen terwijl dit nu al een probleem is. Dit is voor ons niet te rijmen met de huidige situatie. Er is een parkeerprobleem op mooie dagen maar door extra drukte door deze nieuwe vaarverbinding is het parkeerprobleem niet meer aan de orde. Wij vragen daarom aandacht voor het parkeer-probleem in het plangebied.

9. Conclusie
Na het lezen van de D2 versie van het MER komen wij tot de conclusie dat dit MER een te positief beeld geeft van de effecten van het aanleggen van de vaarverbinding.

De optelsom van vele beperkt negatieve effecten, aangevuld met een zeer negatief effect (geluid) en negatieve effecten (NNN, KRW en landschap), brengt ons tot de conclusie dat geen van de varianten, met uitzondering van 0+, nader onderzoek behoeft.

Namens de Vereniging Behoud Loenderveense Plas,

Hoogachtend, P. Linssen

Voorzitter

Kopie: Leden VBLP, Regiegroep, Stuurgroep, Commissie m.e.r.

Stilte tocht voor de stilte in ons woongebied!

Een bewoonster van de A. Lambertszkade heeft het initiatief genomen om op 22 september via een cultureel verzet aandacht te vragen voor de stilte in ons woongebied.
Zij en met haar vele anderen, maken zich zorgen over de ontwikkelingen rondom een vaarverbinding door de Vuntus, ‘t Hol, Loenderveenseplas en A. Lambertszkade.
Door middel van een Stilte Tocht en een stilte performance van Wordbites aan de
A. Lambertszkade en de Loenderveense Plas wil zij de aandacht vestigen op het bijzondere karakter van deze plek. Wordbites is een groep artiesten die de deelnemers van de stilte tocht per koptelefoon met teksten en muziek de stilte laat voelen. 

stiltetocht2

Ruim 60 stilte liefhebbers hebben de zondagmiddag genoten van de
Loenderveense plas en A. Lambertszkade. 10 houten banken en de zon toverden de plek in 15 minuten om in het mooiste openluchttheater voor deze zondagmiddag.
Sander Griffioen hield een fantastisch verhaal over het ontstaan van ons gebied, en  Hugo en Wybren van WordBites namen ons mee in een bubble met poëzie en melodie. Zeer intens werd de schoonheid en rust van deze parel ervaren, laat het zo blijven. ‘ De kleur van stilte is glas’  en net zo breekbaar.

 

Aannames en stellingen, Onze Natuur is het slachtoffer!

De Vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft gisterenavond tijdens een vergadering het concept MER besproken. Tijdens deze bespreking was er veel emotie en woede over de inhoud van dit concept rapport.
Het onderliggende rapport is o.a. “Bouwstenen rapport 24-06-2019 van de heer Vrolijks. Het rapport begint op blz. 3 met ‘Gegevens en interpretaties waarvoor de bestaande situatie de gegevens al incompleet of beperkt aanwezig zijn, is dat voor de toekomstige situatie zeker zo. Het is niet mogelijk ‘te bewijzen’ dat een bepaald gedrag op een bepaalde manier veranderd als gevolg van een aan te leggen vaarverbinding of andere maatregel. Interpreteren van trends, verkennen van verwachtingen en schatten van effecten is het best mogelijke om te doen’.
Het rapport telt 73 pagina’s. met stellingen en aannames. Dit rapport is het onderliggende rapport waar de MER o.a. op gebaseerd wordt. Wat gaat de VBLP nu doen met het concept MER? Ons is gevraagd commentaar te leveren. m.a.w. mee te schrijven aan een plan wat natuur verwoest, de Loenderveense Plas! Echter uit het lezen van het concept MER wordt niet alleen de Loenderveense Plas door Gemeente, Provincie NH en Waternet voorgedragen om te worden vernield door de watersportrecreatie, het plan is veel erger, ook de Vuntus is aan de beurt. Ook Natura 2000 gebied. Als de plannen doorgaan, zullen er 300 sloepen per dag in een mooi weekend hun weg willen vinden via de nieuwe sluis in de Lambertszkade, via het nieuwe kanaal in de Loenderveense Plas en de nieuwe heul in de Horndijk met een balkenlijn door de Vuntus door de oude heul naar de eerste plas gaan, dat is elke 2 minuten een sloep. In het rapport van Vrolijks, wordt geschreven dat we daar als omwonende aan de Vuntus en de Loenderveense plas geen last van zullen hebben! 300 sloepen langs het Vuntus-strandje! Kan daar nog wel gezwommen worden?
Verder wordt er in het rapport geschreven dat deze vaarverbinding Het economische impuls voor Loosdrecht zal worden. Alles wordt beter! Citaat blz. 15, “Uit Hét Watersportonderzoek 2013 (MIPO/NBTC) blijkt dat de gemiddelde bestedingen per persoon per dagtocht ca € 12 zijn. Daarvan wordt 28% besteed aan het gebruik van de boot (huren of hebben en varen) en 21% aan horeca. 14% wordt besteed aan boodschappen, 8% aan bezienswaardigheden aan land en 9% aan funshoppen. De overige bestedingen betreft vervoer naar de boot, brandstof, brug en sluisgelden indien van toepassing en diversen. Wij schatten de bootbezetting op 2,5 personen. De bestedingen per boot per extra dagtocht bedragen dan € 30,-.
De heer Vrolijks komt duidelijk niet uit Loosdrecht. Er is geen supermarkt en er is geen funshop in Oud-Loosdrecht. Daarvoor moet je echt met auto of fiets naar Nieuw Loosdrecht, Kortenhoef, Hilversum of Loenen. De rekensom van het Nipo wat er besteed gaat worden in Loosdrecht, is niet van toepassing op onze omgeving. 

Belangrijk uit onze conclusie is, dat de Gemeente op de verkeerde recreatie inzet. Fietsers en wandelaar zullen meer voor de economie van Loosdrecht betekenen dan de watersportrecreatie. Waterrecreatie is alleen op mooie dagen, zoals ook in het concept MER geschreven wordt. De cijfers worden berekend met 15 TOP dagen! Voor deze 15 dagen per jaar zal er minimaal 7 miljoen euro  uitgegeven worden voor de aanleg van een vaarverbinding!
Fietsers, wandelaar trotseren ook minder goed weer en zijn het hele jaar aanwezig in Loosdrecht! Een gemiste kans wat de VBLP betreft.

 

 

De Opstandelingen, 26 juni 2019, 20:25 uur NPO 2)

Opkomen voor de natuur wordt door een ondernemer in Kortenhoef afgedaan als “Typische Nederlands”. Wat een compliment! (de Opstandelingen, 26 juni 2019, 20:25 uur NPO 2)

Toch is het jammer dat deze ondernemer zich niet heeft verdiept in het doel van onze Vereniging en de drijfveren van ons protest. De Provincie NH en de Gemeente Wijdemeren zijn de veroorzaker van ons protest tegen  de vaarverbinding Hilversumskanaal – Loosdrechtse plassen. De natuur is het grootste slachtoffer in dit verhaal.

Het conceptplan:
Een vaarverbinding van het Wijde Blik d.m.v. een kanaal door de Loenderveense Plas, 
langs de Horndijk via de Vuntus en de Heul naar de Loosdrechtse plassen. (variant LV3 deels)

 • Er komt een nieuwe heul in de Horndijk ten hoogte van nummer 12,
 • er komt een sluis in de Dirck A. Lambertszkade ongeveer 100 meter uit de oever,
 • Er wordt een oerlelijke stalen damwand gezet in de Loenderveense Plas, ongeveer 20 meter vanaf de oever, deze zal minimaal ca. 40 cm boven het water uitsteken,
 • Het zicht op deze mooie plas met zwanen, broedvogels en vogels die overwinteren zal voorgoed verdwijnen,
 • Kosten minimaal 7 miljoen alleen voor de aanleg van de vaart, daarnaast komen de jaarlijkse onderhoudskosten voor de Gemeente Wijdemeren.

Als de voorspellingen van de Provincie uitkomen zal de vaart zorgen voor circa 10.000 nieuwe vaarbewegingen per jaar.

LV3 kort
De rode lijn, geeft de nieuwe vaarverbinding aan. 

De Provincie NH heeft bij het maken van dit plan als onderdeel van het gebiedsakkoord “vergeten” de bewoners die wonen aan de Loenderveense plas (Veendijk en Horndijk) te informeren, laat staan hen te betrekken. Dit heeft geleid tot heftige reacties en verontwaardiging vooral bij de bewoners aan de Horndijk. Je zou denken, de Provincie leert van haar fouten. Helaas is dit niet zo, ook de bewoners langs de ‘s-Gravelandse vaart zijn de dupe van onzorgvuldig handelen van de overheden.

Bezwaren:
De Vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft zes bezwaren. Deze hebben we regelmatig met Provincie NH en Gemeente Wijdemeren gedeeld;
Effecten op de Natuur, op de Stilte, op de Cultuur Historische waarde,  op de Waterkwaliteit, op het uitzicht en op de beleving van omwonenden en recreanten. Alleen al de aanleg van het kanaal zal significant negatieve effecten hebben op de natuur van de Loenderveense Plas. Daarnaast is, naar ons idee, het nut en de noodzaak voor deze vaarverbinding nog nooit aangetoond.

Zicht
De Gemeente Wijdemeren zegt het zicht op het water te willen behouden dit staat o.a. in “Kern van de Gemeente Wijdemeren”. In werkelijkheid wordt het zicht opgeofferd voor economische belangen. Voor wie het zelf wil zien: op dit moment zijn er twee grote bouwprojecten in Oud-Loosdrecht; Porseleinhaven en West End, daarbij komt nu de vaarverbinding Hilversumskanaal – Loosdrechtse plassen. Het zicht op het water verdwijnt grotendeels door deze projecten. De VBLP verwijt de Gemeente dat zij zich alleen aan haar visie houdt als het haar uitkomt!

Recreanten
De niet watersport recreanten zijn in deze gemeente het ondergeschoven kind. Terwijl deze recreanten het hele jaar door aanwezig zijn en van economische belang zijn. Daarnaast vergrijst de watersport in een rap tempo waardoor het maar de vraag is of het kanaal ooit nuttig gebruikt zal worden.

Macht
Hebben de watersportondernemers het voor het zeggen binnen de Gemeente Wijdemeren, gesteund door o.a. Waternet, Natuurmonumenten?
Via de Loenderveense Plas willen deze ondernemers uit Kortenhoef snel toegang krijgen tot de Loosdrechtse plassen. Via het Wijde Blik en de Vuntus, door het Heul naar de Loosdrechtse Plassen met hun sloepjes. Het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen maakt het mogelijk dat kostbaar natuurgebied wordt opgeofferd voor het economisch belang van enkelen.

Met als argument: “we willen sneller van het Wijde Blik naar de Loosdrechtse plassen kunnen varen”, wordt dit kanaal aangelegd. Zal deze vaarverbinding ook werkelijk sneller zijn? Opstoppingen voor de nieuwe sluis en bij de nieuwe Heul zijn te voorzien!
Zijn de bewoners aan het Moleneind en bij de Heul hierover geïnformeerd? Weten deze bewoners dat het druk gaat worden op het Wijde Blik, op de Vuntus en bij de nauwe doorgang naar de Loosdrechtse plassen? Blijft Natuurmonumenten meewerken aan dit onzalige plan?

Het voorstel van de VBLP, gebruik het geld om de bestaande sluizen, heulen, en vaarverbindingen op te knappen. Daar hebben alle watersportondernemers en watersport recreanten binnen Loosdrecht profijt van!

Conclusie
De Provincie NH en de Gemeente Wijdemeren gesteund door Waternet en Natuurmonumenten zijn voornemens een prachtig natuurgebied op te offeren.
De Gemeente Wijdemeren houdt zich niet aan haar visie!
Natuurmonumenten heeft het gebiedsakkoord ondertekend en kan geen néé zeggen tegen deze nieuwe vaarverbinding.
De beurs van de watersportondernemers in Kortenhoef moet gevuld worden ten koste van de beschermde watervogels en bijzondere waterplanten zoals o.a. het kranswier. Worden deze twee ondernemers met gemeenschapsgeld gesubsidieerd?
De Gemeente Wijdemeren zal uiteindelijk besluiten of deze vaarverbinding er komt. De inschatting is dat dit in het voorjaar van 2020 gaat gebeuren.

Zal dit schandalige plan, de impuls vormen die er voor gaat zorgen dat Loosdrecht weer opbloeit?

VBLP

Brief aan formateur, Provincie NH.

Ter attentie van Formateur Provincie NH.

Geachte mevrouw,
Graag wil ik u namens onze vereniging aandacht vragen voor het volgende. In 2017 is het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen getekend. Wij zijn als bewonersvereniging blij met dit gebiedsakkoord. Wij zijn blij dat er eindelijk achterstallig onderhoud wordt gedaan en dat er geld vrij gemaakt wordt voor natuurontwikkeling.
Echter, wij zijn als belanghebbenden zeer ongelukkig met een project uit het uitvoeringsprogramma.  Project 1.3. behelst het maken van een vaarverbinding van het Wijde Blik naar de Loosdrechtse Plassen. Twee van de mogelijke varianten die momenteel worden onderzocht in een m.e.r. lopen door het Natura-2000 gebied van de Loenderveense Plas. Het aanleggen van een kanaal zal vrijwel zeker gevolgen hebben voor de unieke natuur op de Loenderveense Plas.

Wij komen ook op de voor de belangen van recreanten anders dan watersporters die dagelijks genieten van het vrije uitzicht over de Loenderveense Plas. Dit blijkt onder meer uit de 3000 handtekeningen die wij verzameld hebben onder bezoekers van de plas.

Tot nu toe heeft niemand ons met onderbouwde gegevens kunnen laten zien dat er een nut of noodzaak bestaat voor het project. Het beeld ontstaat dat de het kanaal slechts voordelig is voor enkele watersportondernemers in Kortenhoef, die succesvol gelobbyd hebben voor dit project.

Verder zien wij de volgende nadelen:

 • Achteruitgang waterkwaliteit;
 • Achteruitgang stilte, in een stiltegebied;
 • Het verdwijnen van een eeuwenoud typisch Hollands cultuurlandschap;
 • Het verdwijnen van het schitterende uitzicht over de plas;

Wij vragen u of u dit onderwerp aan de orde zou willen stellen tijdens de coalitiebesprekingen. Desgewenst ben ik graag bereid een nadere toelichting te geven.

Wij wensen u verder alle succes bij deze ongetwijfeld ingewikkelde opdracht.

Informatiebijeenkomst vaarverbinding voor Gemeenteraad.

file-30

Op 26 februari j.l. heeft de Gemeenteraad Wijdemeren uitleg gekregen van de Projectleider van de Provincie over de gang van zaken wat betreft de NRD, de vaarverbinding Hilversums kanaal – Loosdrechtse plassen en de MER. De raad heeft op 16 januari j.l. bij Wethouder de Kloet aangegeven dat zij de NRD niet konden goedkeuren.
De Raad had documentatie te laat ontvangen en hebben te weinig informatie van de wethouder ontvangen om tot goedkeuring van de NRD over te gaan.
Het was erg goed om te zien dat er zo veel interesse was, ook bij onze leden. De Projectleider gaf een presentatie via uitleg op dia’s.

Er is nog veel onduidelijk, dat kon je opmaken uit de vragen die gesteld werden door de raadsleden. Vooral de Lokale partij en de VVD hadden kritische vragen. Maar op de vraag, wat zijn de meetbare criteria om de natuurwaarden van de varianten van de vaarverbinding te beoordelen daar werd helaas niet verder over doorgevraagd. Het is toch wel belangrijk hoe varianten van de vaarverbinding beoordeeld worden en door welke zogenaamde experts dit is gebeurd? Het gebruik van kleurtjes en het ontbreken van duidelijk meetbare criteria bij het bepalen van de effecten op natuur, drinkwaterfunctie, investeringskosten, doelbereik/baten en beleving bewoners, riep vragen op bij de raadsleden. 

Op de vraag, “waarom gaat de MER varianten van de vaarverbinding onderzoeken waarvan duidelijk is dat er te veel natuurschade zal worden veroorzaakt? Antwoordde de projectleider; “Hoe meer keuze de raadsleden hebben na de MER, hoe beter zij een afweging kunnen maken welke variant het zal worden”?  

De Gemeenteraad wordt verantwoordelijk of en welke variant van de vaarverbinding er uiteindelijk gekozen gaat worden. Deze keuze zou zomaar volgend jaar gemaakt kunnen worden.

De vragen die wat ons betreft o.a. ook door de experts van Sweco onderzocht zouden moeten worden bij het maken van de MER zijn de volgende:

 1. Willen de recreanten anders dan de watersportondernemers een kanaal door Natura 2000 gebied de Loenderveense Plas? (wij vragen om een objectieve enquête in Oud-Loosdrecht, niet alleen bij de watersportondernemers.)
 2. Gaat een kanaal daadwerkelijk de economie van Loosdrecht een oppepper geven, zoals wordt gesteld in de NRD?  Komt hiervoor er een gedegen onderzoek?
 3. Is er voldoende parkeergelegenheid om toeristen vanuit b.v. Amsterdam te ontvangen? Langs de N201 (Ottenhome), Moleneind (Docks), Horndijk, Veendijk, Oud-Loosdrecht? Waar moeten al die extra auto’s parkeren?
 4. Wordt de vaarverbinding “Electric Only” ? Zoals in het gebiedsakkoord wordt geschreven.
 5. Hoe gaat de Gemeente Wijdemeren, Electric Only varen handhaven, als handhaving op het water nu al te kort schiet!
 6. Wat wordt de wachttijd bij de nieuwe sluis(zen) voor deze vaarverbinding ? (m.a.w. wordt deze nieuwe vaarverbinding door middel van nieuwe sluis(zen) werkelijk sneller/korter)? Gaat Sweco dit onderbouwen met een gedegen onderzoek?
 7. Gaat Sweco alle heulen en sluizen en doorgangen aan de Loosdrechtse plassen en de Vuntus onderzoeken? Welke sluizen, doorgangen, heulen zullen worden opgeknapt?

De Raadsleden vinden zich onvoldoende geïnformeerd. Toezegging van Wethouder de Kloet; Een bijeenkomst voor de Raadsleden met de projectleider van de vaarverbinding voor het beantwoorden van vragen en onduidelijkheden.

Op 16 januari j.l heeft de gemeenteraad van Wijdemeren de goedkeuring van de Nota van beantwoording op de NRD Vaarverbinding Hilversums kanaal -Loosdrechtse plas uitgesteld.  Wethouder de Kloet kreeg van de Raad te horen dat ze vinden, te laat geïnformeerd te zijn. 12 dagen om alle documenten goed te lezen is te kort. De documenten worden te laat rond gestuurd. Er zijn nog te veel vragen bij de Raad. Nieuwe vragen die wij als vereniging hebben gesteld tijdens een inspraak mogelijkheid op 16 januari zullen door de Wethouder de Kloet beantwoordt worden.
Ernstig is, dat leden van de Raad het Advies van de commissie MER van 9 oktober 2018 niet terug kunnen vinden in de Nota van beantwoording.

Er is door Wethouder de Kloet toegezegd dat er een informatieavond voor de Raad wordt georganiseerd  waarbij de projectleider van de vaarverbinding wordt uitgenodigd om toelichting te geven. Datum voor deze openbare bijeenkomst is 26 februari a.s.

Enkele vragen die gesteld werden;
– Wat is de nul-plus variant?
– Lopen we inderdaad 6 maanden achter?
– Baten en nut separaat beantwoorden
– Wat is het doel, de nut en de noodzaak van de vaarverbinding?
– Is electric only haalbaar?
– Voor welke boten wordt deze vaarverbinding toegankelijk?
– Wat is een ADC toets?
– Wat zijn de kosten en baten voor deze vaarverbinding?
– Hoe zit het met de beoordeling van het Stilte gebied “het Wijde Blik”?

Wij als vereniging zijn van mening dat naar aanleiding van de second opinion, ‘Beoordeling Natuurwaarde langs de Loenderveense Plas Oost’, uitgevoerd op verzoek van de provincie NH  door de ecologen, van der Winden en Tuitert  en de inspraak van de heer Spoorenberg over de flora en fauna in de Loenderveense plas, er significante natuurschade zal voordoen als de vaarverbinding door de Loenderveense Plas Oost komt. Een ADC toets is onvermijdelijk, de Provincie zal de volgende vragen moeten beantwoorden.

A= zijn er alternatieven voor deze vaarverbinding?
D= is er dwingende reden van maatschappelijk belang om deze vaarverbinding aan te leggen
C = zijn er compenserende maatregelen.

Als de A vraag met Ja beantwoordt kan worden, dan zal de vaarverbinding door de Loenderveense Plas geen doorgang hebben!
Als de A met Ja en de D vraag met Nee beantwoordt kunnen worden dan zal de vaarverbinding door de Loenderveense Plas geen doorgang hebben!

Wij als vereniging zullen de Raad via een brief informeren met onze bevindingen.

 

Rijp op de bomen aan de Albert Lambertszkade

Wij wensen u een mooi winterseizoen toe.

De Loendeeveense plas. Natuurgebied, Natura 2000 gebied. Provincie NH gaat door met haar plan! Een kanaal van 2 km lang voor electric only sloepen. Dit kanaal zou langs de Horndijk en de Veendijk(N403) komen. Een dijk of damwand moet de waterleidingplas beschermen tegen mogelijk vervuiling van de sloepen. Hoe de waterleidingplas wordt afgeschermd van dit kanaal weet de Provincie nog niet. Bij de Lambertszkade komt een sluis of een brug. Bij de Veendijk (N403) komt een sluis. Totale kosten minimaal 8 miljoen.
De Vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft altijd gezegd dat een kanaal door dit prachtige natuurgebied niet kan zonder een ADC toets. Een nieuw ecologisch onderzoek geeft hoop. We hopen dat de provincie NH n.a.v. dit ecologisch onderzoek stopt met dit waanzinnige plan.

https://www.youtube.com/watch?v=8jGVYNF75uY

film van Nico Karssemeijer

Op deze film is de prachtige Lambertszkade te zien. Als de plannen van de provincie doorgaan, dan zal in dit stuk van de Lambertszkade een sluis of brug komen op ongeveer 50 meter uit de oever. In dit deel van de Loenderveense Plas zal ook de dijk of damwand beginnen. De mensen die op het bankje gaan zitten zullen naar een dijk of damwand kijken, het vrije zicht op deze historisch plas zal nooit meer terug komen. Het water aan de Horndijk zal een vies poeltje worden waar weinig stroming zal zijn. De zeldzame watervogels zullen verdwijnen als de dijk of damwand aangelegd gaat worden, komen zij weer terug?
Dit alles voor een paar sloepjes die electric only moeten worden aangedreven van het Rijk, bij de aanleg van een nieuwe vaarverbinding. Hoeveel electrische sloepen zullen door dit saaie kanaal varen per seizoen?
De vereniging heeft in haar zienswijze aangegeven een voorstander te zijn van het opknappen van de bestaande sluizen en doorgangen in en rond Loosdrecht (Gemeente Wijdemeren). In het advies van de Commissie m.e.r. wordt dit voorstel meegenomen. Wij hopen dat de Provincie NH dit voorstel oppakt en gaat onderzoeken of het opknappen van bestaande sluizen en doorgangen mogelijk is en wat de kosten zullen zijn, maar ook hoeveel boten gebruik gaan maken van deze opgeknapte sluizen of doorgangen. De VBLP weet dat dit meer boten zullen zijn omdat deze sluizen en doorgangen niet alleen voor electric only toegankelijk zijn, maar voor alle boten. Bescherm dit natuurgebied!  Wordt lid of donateur.

 

Advies van de commissie m.e.r. op de NRD Vaarverbinding.

Op 9 oktober heeft de vereniging van de provincie het advies van de commissie m.e.r. ontvangen. Daarnaast heeft het onderzoeksbureau Arcadis ook een advies uitgebracht naar aanleiding van de NRD, Vaarverbinding. Wij willen dit graag met u delen.

PDF: 20181009_Advies commissie m.e.r

Via de website van de commissie m.e.r.: Advies commissie m.e.r.

Memo Arcadis: Memo Arcadis Aandachtspunten MER 18-9-2018 (1)

loenderveense-plas

De variant LV3, kanaal door de Loenderveense plas langs de Horndijk en Veendijk wordt toch opnieuw onderzocht door Provincie!

Tot onze verbazing hebben wij van de Provincie vernomen dat op advies van commissie m.e.r. de variant LV3 alsnog wordt onderzocht op ecologische natuurwaarde. De vragen die zijn opgesteld gaan met name  over de populatie van de Grote Karekiet aan de Horndijk en Veendijk en stromingsriet. Onderstaand leest u de vragen die door Provincie zijn opgesteld!

“Nader onderzoek varen op Loenderveense Plas Oost en grote karekiet
De bedoeling is dat een groep onafhankelijke(ecologische) deskundigen in september/oktober 2018 antwoord gaat geven op een aantal (onderzoeks)vragen

 1. Wat is het voorkomen (nu, maar ook in de afgelopen decennia) en de instandhoudingsdoelstelling van de grote karekiet in Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen?
 2. Wat zijn randvoorwaarden voor een goed leefgebied (stromingsriet) voor de grote karekiet? Hoeveel areaal is daarvan nu binnen de OVP aanwezig?
 3. Wat zijn de belangrijkste knelpunten voor de soort in de OVP?
 4. Hoe (snel) kan habitat voor de grote karekiet gecreëerd worden binnen de OVP? En hoeveelareaal kan dat worden? En waar kan dat gemaakt worden? (met als concrete vraag hierbij: Waar groeit stromingsriet in de OVP het beste?
  Welke plassen hebben de juiste trofiegraad om stromingsriet te realiseren?)
 5. Bestaat de instandhoudingsdoelstelling altijd uit aanwezige broedparen, of kan met voldoende areaal aan habitat ook worden volstaan? Ook gelet op mogelijk veranderende externe factoren (bv. verhoogde mortaliteit buiten de broedtijd).
 6. Welke juridische mogelijkheden zijn er om de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura2000-gebied te wijzigen (bijv. kiezen voor andere, mogelijk meer passende soort of het verlagen van de doelaantallen)?
 7. Zijn er mogelijkheden om tijdelijk habitat te verliezen, als binnen enkele jaren er meer voorterugkomt?
 8. Is de vaarverbinding zodanig aan te leggen dat het huidig habitat behouden blijft? (denk aanmaatregelen die golfwerking mogelijk houdt: afschotting die buiten vaarseizoen te verwijderenis; breder ‘kanaal’ zodat daar binnen golven kunnen blijven ontstaan)”.  (bron notitie 4,1a regiegroep provincie NH).

Vraag 1 en 6 gaan over de instandhoudingsdoelstelling van natura 2000. Wij zijn van mening dat deze vragen in strijd zijn met het gebiedsakkoord OVP en in srijd met Natura 2000 wetgeving.

Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000

“De doelen die in Natura 2000-gebieden moeten worden bereikt, worden instandhoudingsdoelstellingen genoemd. Het uiteindelijke doel van Natura2000 is het bereiken van de landelijk gunstige staat van instandhouding voor alle door de richtlijnen beschermde soorten en habitats. Hiervoor is vereist dat het goed genoeg gaat met de soort of habitat om het voorbestaan ervan in Nederland op de lange termijn te garanderen.

Allereerst moet worden voorkomen dat beschermde soorten en habitats nog verder achteruit gaan. Gegeven het feit dat het niet zo goed gaat met veel natuur in Nederland is dit vaak al een behoorlijk grote opgave.
Daarnaast is er voor veel soorten en habitats nog een verbetering nodig om te zorgen dat ze in de toekomst niet uitsterven in Nederland. Deze verbeteringen worden bijvoorbeeld gerealiseerd in de vorm van meer leefgebied, een betere voedselbeschikbaarheid of betere verbindingen tussen gebieden zodat populaties niet geïsoleerd raken.

Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten en habitats die daar in niet-verwaarloosbare hoeveelheden aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige aantallen/arealen voldoende is, danwel of een uitbreiding of een verbetering nodig is.

 • Bij uitbreiding kan het bijvoorbeeld letterlijk gaan om het vergroten van het aantal m2 van een habitat, maar ook om het creëren van meer draagkracht voor de soort.
 • Bij verbetering gaat het vooral om het verhogen van de kwaliteit van het gebied. Bijvoorbeeld door het beperken van verstoring door mensen waardoor soorten zich beter kunnen voortplanten.”

Loenderveense Plas 1 oktober 2018

Er zijn nog drie varianten voor een vaarverbinding over. Laat u dit zomaar gebeuren?

De bewoners van de Horndijk willen samen met de ca. 2000 ondertekenaars van onze petitie “Handen af van de Loenderveense plas” d.m.v. spandoeken en borden u als natuurliefhebber er op wijzen dat het zicht op de Loenderveense Plas opgeofferd dreigt te worden voor de pleziervaart.
Door het maken van een kanaal met een damwand of dijk verdwijnt het prachtige uitzicht op de plas en de vogels.
DE NRD (Notitie reikwijdte detailniveau) ligt ter inzage bij de Gemeente Wijdemeren. U kunt deze digitaal opvragen bij info@wijdemeren.nl. Tot 13 juli 2018 kunt u een zienswijze indienen. Deze zullen behandeld / beantwoord worden door de gemeente en provincie. In september 2018 gaat de MER (Milieu Effect Rapportage) van start.  Er zal worden onderzocht welke van de drie vaarverbinding het minst natuurschade zal veroorzaken.  Bij alle drie de varianten van vaarverbindigen die de Provincie voorstelt zal natuurschade worden veroorzaakt. (zie tekening)

vaarverbinding

Vaarverbinding LV3 deels, is een aangepaste variant. Het betreft een kort kanaal door de Loenderveense Plas afgeschermd d.m.v. een dijk of damwand met een doorgang door de Horndijk d.m.v. sluis met brug. Waar deze doorgang komt is voor de bewoners van de Horndijk nog steeds niet duidelijk. De provincie heeft een tweetal doorgangen op tekening gezet, bij Eetcafé de Eend en bij het braakliggende stuk grond bij Nr. 12.
Wij als vereniging zullen ons uiterste best doen om een kanaal met damwand of dijk tegen te houden. Steun ons! Met uw financiële bijdrage zullen wij desnoods via het gerecht dit eeuwen oude uitzicht en prachtige natuurgebied met beschermde watervogels beschermen. Wij laten dit natuurgebied niet VERWOESTEN door dit waanzinnige idee.

logo met info

U kunt onze petitie tekenen bij Eetcafé de Eend op de Horndijk of online. www://petities.nl/petitions/handen-af-van-loenderveense-plas

De Werkgroep Behoud Loenderveense Plas heeft zich verenigd.

 

De VBLP, Vereniging Behoud Loenderveense Plas.
De vereniging heeft ten doel het beschermen van natuur (zowel flora als fauna) op de Loenderveensche Plas en aangrenzende gebieden in Oud-Loosdrecht. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het huishoudelijk reglement. Wij hopen deze zo snel mogelijk op de site te kunnen zetten. 
Mocht u nu al informatie willen dan kan dit via ons algemene email-adres: horndijk000@gmail.com (3xnul)

logo met info

Toezeggingen van Wethouder de Kloet op 19 oktober zijn niets waard. Schande!

Fout
Deze video bestaat niet

 

Raadsvergadering 19 oktober, vervolg

Afgelopen donderdag 19 oktober jl was de Raadsvergadering van de Gemeente Wijdemeren. Verschillende onderwerpen stonden op de agenda waaronder de instemming van de Raad om het gebiedsakkoord te ondertekeken op 6 december a.s.

Tijdens deze bespreking heeft de Raad waaronder, Zagt&Zandbergen, VVD, D66 en CDA scherpe vragen gesteld over Project 1.3.: een vaarverbinding door de Loenderveense Plas. Om aan de bezwaren van de bewoners aan de Horndijk tegemoet te komen worden extra integratiesessies georganiseerd.

De heer de Kloet (Dorpsbelangen) heeft het volgende toegezegd;

 • Er komen integratiesessies voor 6 december (de geplande datum van ondertekening Gebiedsakkoord OVP)
 • Partijen die zich hebben gemeld en die zich nog willen aanmelden mogen
  deelnemen  aan de sessies als volwaardige partij.
 • Er moet unanimiteit zijn in de besluitvorming

De vergadering staat als een geluidsbestand op de Wijdemeren website.
Geluidsopname vanaf 2 uur begint de beantwoording van de vragen, eerste termijn door de heer de Kloet

De Werkgroep Behoud Loenderveense Plas is blij met deze toezeggingen en gaat zich met behulp van verschillende partijen voorbereiden op de integratie sessies.

Mocht u ons kunnen helpen op het gebied van Ecologie, Natuur, Water, Vogelsbescherming, schrijf dan een mail naar;  horndijk000@gmail.com

 

19 oktober, Gemeenteraad Wijdemeren

Donderdag 19 oktober a.s. zal de gemeenteraad van Wijdemeren besluiten of het gebiedsakkoord OVP op 6 december getekend gaat worden.  Wij hebben er alle vertrouwen in, dat we de Raad op o.a 4 oktober hebben kunnen overtuigen van het feit dat Project 1.3. uit het gebiedsakkoord OVP, een vaarverbinding door de Loenderveense plas, opnieuw via een integratie sessie onderzocht moet worden om naar nieuwe alternatieven te kijken. We hopen dat Gedeputeerde Cees Loggen zijn belofte nakomt en we voor 6 december uitgenodigd worden voor deze intergratie sessie. We nodigen de heer Jan Jaap de Kloet uit om samen met ons en de Provincie deze nieuwe weg in te slaan. We willen de gemeente graag helpen, door mee te denken en onze mooie plannen om Loosdrecht weer bruizend te maken, te delen. Loenderveense Plas impressie

Persbericht

Beste lezers,
Naar aanleiding van het gesprek op donderdag 28 september met de gedeputeerde Cees Loggen heeft de Werkgroep “Behoud Loenderveense Plas” een persbericht uitgegeven.

Persbericht Behoud Loenderveense Plas 

Inmiddels heeft de heer P. Linssen op 4 oktober tijdens de commissie vergadering over het gebiedsakkoord OVP gebruik gemaakt van inspreek recht. Tijdens de vergadering stelde de commissieleden veel vragen aan de heer Kloet over het gebiedsakkoord. Uitkomst van de vergadering; een aantal belangenverenigingen zijn bereid om samen met de Werkgroep een nieuwe integratie sessie in te gaan om zo de varianten van een eventuele vaarverbinding tussen het Wijde Blik en de Loosdrechtse plassen te bekijken. We zijn voorzichtig optimistische en zijn blij dat er een nieuwe integratie sessies komen.

Onze actie heeft zijn eerste vruchten afgeworpen.

UPDATE: 14 September:
Na verschillende mailwisselingen met de Provincie Noord-Holland is het er dan eindelijk van gekomen. Werkgroep Behoud Loenderveense Plas zit aan tafel met o.a. de Procesmanager Natuur, Recreactie en Landschap van de Provincie.
We zijn blij dat de Werkgroep namens de bewoners van de Horndijk gehoord wordt.
Het gesprek is ter voorbereiding van het gesprek dat op 28 september a.s. zal worden gevoerd met onze gedeputeerde Cees Loggen.
Besproken tijdens deze vergadering

 • De vaarverbinding en ons alternatief
 • Niet bij de intergratie sessies betrokkenzijn
 • Omgeving Loenderveense Plas en onze ideeën, Natuurpark Loenderveense Plas
 • Bezwaren tegen de vaarverbinding door de Loenderveense Plas, Juridische haalbaarheid
 • Het gesprek is goed verlopen. We hebben de agenda voor de bespreking van 28 september voorbereid en uitgewerkt.

Op 18 september jl heeft onze voorzitter (zie video)  tijdens de vergadering van de Provincie Noord-Holland een pleidooi gehouden voor het Behoud van de Loenderveense Plas.
Tijdens de vergadering met commisie RWW gaf hij d.m.v. een presentatie onze ideeën weer:

 • uitbreiding en verbetering van de bestaande vaarverbindingen
 • geen vaarverbinding door de Loenderveense Plas, Natura 2000 gebied
 • betere waterbeleving vanaf land
 • onderhoud doorkijk naar het plassengebied
 • het dorp Loosdrecht aantrekkelijk maken voor toerisme d.m.v. cultuur, muziek, histrorie, recreactie.

Daarnaast gaan wij in gesprek met het Platform Recreactie en Toerisme Wijdemeren.

We zijn hoopvol en hopen dat onze ideeën bij de verschillende partijen aanslaan.

Waarom heeft niemand contact gezocht met de bewoners van de Horndijk tijdens het opstellen van het gebiedsakkoord?

Op dit moment zijn we druk bezig om in het nieuws te komen met ons protest. Via allerlei kanalen proberen we in contact te komen met Gemeente Wijdemeren en Provincie Noord-Holland om gehoord te worden. Een groot deel van de Horndijk bewoners hebben een bief met hun persoonlijke bezwaren over dit project naar de gemeente Wijdemeren gestuurd. De brieven worden in de Raad van 21 spetember behandeld.

Na het lezen van de vele stukken over het gebiedsakkoord die te vinden zijn bij Provincie Noord-Holland en Gemeente Wijdemeren weten inmiddels dat de heer Jan Jaap de Kloet tijdens de sessies over het gebeidsakkoord belangenverenigingen heeft gehoord.
Er wordt in één van de notulen door Waternet opgemerkt om contact op te nemen met de Horndijk, hier is duidelijk geen gehoor aangegeven.
De bewoners van de Horndijk waren tijdens de raadvergadering van juni met een stil protest aanwezig i.v.m. een ingezonden brief die behandeld ging worden. De heer Kloet reageerde op o.a. vragen van de VVD iets wat geirriteerd en melden de raad dat de bewoners gehoord zijn. Dit klopt niet!

Belangenverenigingen hebben belangen, hieronder een aantal van deze belangenverenigingen met hun belangen die aan tafel hebben gezeten tijdens de besprekingen over het gebeidsakkoord.

BELP: uitdiepen van de Loosdrechtse plassen
Plassenschap Loosdrecht: behartiging van de belangen van de recreatie
Kievitsbuurten: De vereniging maakt zich sterk voor het in stand houden van de natuurwaarden, de (on-)redelijkheid van heffingen, belastingen e.d. en het analyseren, meedenken, adviseren en stroomlijnen van gemeentelijke- en provinciale plannen.
RECRON: de belangenbehartiger voor de recreatiesector in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze ondernemers bij gemeenten, provincies, het Rijk en in Europa.
De TKBN is de bond voor de recreatieve kanosport,
Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren commissie: heeft tot doel ondernemers uit Wijdemeren te vertegenwoordigen op het gebied van recreatie en toerisme.
Natuurmonumenten: Het natuurbeleid van Natuurmonumenten richt zich op bescherming en versterking van de natuur in Nederland en onze karakteristieke landschappen.

Ik mis in dit rijtje de Vogelbescherming en de bewoners van de Horndijk.

 

We hebben inmiddels ruim 400 handtekeningen verzameld op onze on-line petitie.
Bij Restaurant de Eend aan de Horndijk kunt u de petitie tekenen. Ook hier hebben we inmiddels meer dan 400 handtekeningen.

Gooi en Eemlander 5 juli 2017, met trots wordt gemeld dat er een belangrijke stap is gezet.

Gooi en Eemlanden 5 juli 2017

Gooi en Eemlander 7 juli 2017, citaat uit een ingezonden brief van een bewoner aan de Horndijk. gestuurd aan de Griffie van de Gemeente Wijdemeren.

Gooi en Eemlander 7 juli 2017

Op de barricades voor een fatsoenlijk plan.

Zienswijzen op MER vaarverbinding

We hebben van de Gemeente Wijdemeren meer duidelijkheid gekregen over het “wespennest” waar ze zich in bevinden! Het beantwoorden van de 53 zienswijzen, met circa 260 punten van kritiek, is nog steeds niet afgerond. Degene die een zienswijze hebben ingediend zullen meer geduld moeten hebben, wellicht tot begin 2021. Als de zienswijzen beantwoord zijn, zal er een interim besluit genomen worden. Een besluit of n.a.v. de beantwoording van de zienswijzen het vervolgproces van de vaarverbinding doorgang kan vinden. Er zal dan tevens aangegeven worden welke variant er verder onderzocht gaat worden. We moeten er rekening mee houden dat dit kan gebeuren en goed nadenken hoe we hier als VBLP op gaan  reageren. Of de stuurgroep een advies over de vaarverbinding aan de gemeente Wijdemeren gaat geven, op 3 december 2020 is onduidelijk.

Er is voor de Gemeente een mogelijkheid om uit het “wespennest” te ontsnappen. Waarom niet nadenken over een alternatief plan  i.p.v. doorzetten met dit steeds groter wordend probleem waar maar geen een eind aan lijkt te komen.  Waarbij inmiddels gebleken is dat veel partijen bezwaar hebben. Een alternatief plan dat door alle belanghebbenden, dus ook  ondernemers en bewoners kan worden gedragen. Wellicht een alternatief plan dat op korte termijn kan worden uitgevoerd. Een alternatief plan wat er voor zorgt dat Loosdrecht weer aantrekkelijker wordt voor bewoners en recreanten?  
Terug naar het bovenliggende doel van het gebiedsakkoord:
Het ontwikkelen en versterken van de Oostelijke Vechtplassen als ‘vrijetijdslandschap’ zodat bewoners en bezoekers de unieke kwaliteiten (historisch landschap, natuur, cultuur, water) van het gebied volop kunnen beleven”, (artikel 3, blz.9 Gebiedsakkoord).
Het zou fantastisch zijn als de Gemeente en Provincie, JA durven zeggen, en de uitdaging aan gaan om een  nieuwe alternatief te onderzoeken met alle belanghebbenden. Tot elkaar komen en verbinden in deze moeilijke tijd. Niemand hoeft  bakzeil te halen!