Gedicht uit 1927, Clinge Doorenbos

SAGV150.6_281_3

Advertentie

Waarom heeft niemand contact gezocht met de bewoners van de Horndijk tijdens het opstellen van het gebiedsakkoord?

Op dit moment zijn we druk bezig om in het nieuws te komen met ons protest. Via allerlei kanalen proberen we in contact te komen met Gemeente Wijdemeren en Provincie Noord-Holland om gehoord te worden. Een groot deel van de Horndijk bewoners hebben een bief met hun persoonlijke bezwaren over dit project naar de gemeente Wijdemeren gestuurd. De brieven worden in de Raad van 21 spetember behandeld.

Na het lezen van de vele stukken over het gebiedsakkoord die te vinden zijn bij Provincie Noord-Holland en Gemeente Wijdemeren weten inmiddels dat de heer Jan Jaap de Kloet tijdens de sessies over het gebeidsakkoord belangenverenigingen heeft gehoord.
Er wordt in één van de notulen door Waternet opgemerkt om contact op te nemen met de Horndijk, hier is duidelijk geen gehoor aangegeven.
De bewoners van de Horndijk waren tijdens de raadvergadering van juni met een stil protest aanwezig i.v.m. een ingezonden brief die behandeld ging worden. De heer Kloet reageerde op o.a. vragen van de VVD iets wat geirriteerd en melden de raad dat de bewoners gehoord zijn. Dit klopt niet!

Belangenverenigingen hebben belangen, hieronder een aantal van deze belangenverenigingen met hun belangen die aan tafel hebben gezeten tijdens de besprekingen over het gebeidsakkoord.

BELP: uitdiepen van de Loosdrechtse plassen
Plassenschap Loosdrecht: behartiging van de belangen van de recreatie
Kievitsbuurten: De vereniging maakt zich sterk voor het in stand houden van de natuurwaarden, de (on-)redelijkheid van heffingen, belastingen e.d. en het analyseren, meedenken, adviseren en stroomlijnen van gemeentelijke- en provinciale plannen.
RECRON: de belangenbehartiger voor de recreatiesector in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze ondernemers bij gemeenten, provincies, het Rijk en in Europa.
De TKBN is de bond voor de recreatieve kanosport,
Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren commissie: heeft tot doel ondernemers uit Wijdemeren te vertegenwoordigen op het gebied van recreatie en toerisme.
Natuurmonumenten: Het natuurbeleid van Natuurmonumenten richt zich op bescherming en versterking van de natuur in Nederland en onze karakteristieke landschappen.

Ik mis in dit rijtje de Vogelbescherming en de bewoners van de Horndijk.

 

We hebben inmiddels ruim 400 handtekeningen verzameld op onze on-line petitie.
Bij Restaurant de Eend aan de Horndijk kunt u de petitie tekenen. Ook hier hebben we inmiddels meer dan 400 handtekeningen.

Gooi en Eemlander 5 juli 2017, met trots wordt gemeld dat er een belangrijke stap is gezet.

Gooi en Eemlanden 5 juli 2017

Gooi en Eemlander 7 juli 2017, citaat uit een ingezonden brief van een bewoner aan de Horndijk. gestuurd aan de Griffie van de Gemeente Wijdemeren.

Gooi en Eemlander 7 juli 2017

Zaterdag flyeren in Loosdrecht en Loenen

Zaterdag is het mooi weer. Een goede dag om onze actie voort te zetten. Inmiddels zijn de flyers met een week vertraging geariveerd. Er zijn nieuwe spandoeken gemaakt en de visitekaartjes kunnen bij de Eend neergezet worden, Fase twee van onze aktie tegen Project 1.3 uit het gebeidsakkoord oostelijke Vechtplassen van de gemeente Wijdemeren en Provincie NH .
Bijlage 1e_ Vaarverbinding-Wijde Blik en Loosrdrechtse Plassen[3872]
We gaan bij de Jumbo’s in Loosdrecht en Loenen flyeren en langs de deuren van de Veendijk en het Moleneind.
Op dit moment zijn we de belangrijke gegevens en onze argumenten aan het verzamelen om een document te maken voor instantie die we benaderen. Vroege vogels TV zal de eerste zijn die dit ontvangt. Er is inmiddels contact geweest met Vogelwerkgroep, zij gaan ons helpen in contact te laten komen met verschillende partijen.  Via twitter proberen we bij andere instantie aandacht te vragen. Wil je ons helpen deel onze petitie.  

Het is vijf voor twaalf voor de grote karekiet

Op de website van Vogelbescherming wordt steun gevraagd voor het behoud van de Grote Karekiet. Deze vogel wordt bedreigd. De Grote Karekiet verblijft ook in de Loenderveense plas. Steun ons zodat wij er voor kunnen zorgen dat gemeente en provincie de Loenderveense plas niet als vaargebied voor pleziervaart gaan inrichten.

https://www.vogelbescherming.nl/help-mee/steun-ons/doneer/gezond-riet-voor-de-grote-karekiet

Kernboodschap Natura 2000

Natura 2000: beleven, gebruiken en beschermen!

Inleiding
De staatssecretaris van EZ heeft voor Nederland ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Ongeveer 69% is water, de rest (31%) is land. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.

Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheerplan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Nederlandse Natura 2000-gebieden.

Waarom Natura 2000?

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren snel achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken.  Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt.