Advies van de commissie m.e.r. op de NRD Vaarverbinding.

Op 9 oktober heeft de vereniging van de provincie het advies van de commissie m.e.r. ontvangen. Daarnaast heeft het onderzoeksbureau Arcadis ook een advies uitgebracht naar aanleiding van de NRD, Vaarverbinding. Wij willen dit graag met u delen.

PDF: 20181009_Advies commissie m.e.r

Via de website van de commissie m.e.r.: Advies commissie m.e.r.

Memo Arcadis: Memo Arcadis Aandachtspunten MER 18-9-2018 (1)

loenderveense-plas

Advertentie

De variant LV3, kanaal door de Loenderveense plas langs de Horndijk en Veendijk wordt toch opnieuw onderzocht door Provincie!

Tot onze verbazing hebben wij van de Provincie vernomen dat op advies van commissie m.e.r. de variant LV3 alsnog wordt onderzocht op ecologische natuurwaarde. De vragen die zijn opgesteld gaan met name  over de populatie van de Grote Karekiet aan de Horndijk en Veendijk en stromingsriet. Onderstaand leest u de vragen die door Provincie zijn opgesteld!

“Nader onderzoek varen op Loenderveense Plas Oost en grote karekiet
De bedoeling is dat een groep onafhankelijke(ecologische) deskundigen in september/oktober 2018 antwoord gaat geven op een aantal (onderzoeks)vragen

 1. Wat is het voorkomen (nu, maar ook in de afgelopen decennia) en de instandhoudingsdoelstelling van de grote karekiet in Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen?
 2. Wat zijn randvoorwaarden voor een goed leefgebied (stromingsriet) voor de grote karekiet? Hoeveel areaal is daarvan nu binnen de OVP aanwezig?
 3. Wat zijn de belangrijkste knelpunten voor de soort in de OVP?
 4. Hoe (snel) kan habitat voor de grote karekiet gecreëerd worden binnen de OVP? En hoeveelareaal kan dat worden? En waar kan dat gemaakt worden? (met als concrete vraag hierbij: Waar groeit stromingsriet in de OVP het beste?
  Welke plassen hebben de juiste trofiegraad om stromingsriet te realiseren?)
 5. Bestaat de instandhoudingsdoelstelling altijd uit aanwezige broedparen, of kan met voldoende areaal aan habitat ook worden volstaan? Ook gelet op mogelijk veranderende externe factoren (bv. verhoogde mortaliteit buiten de broedtijd).
 6. Welke juridische mogelijkheden zijn er om de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura2000-gebied te wijzigen (bijv. kiezen voor andere, mogelijk meer passende soort of het verlagen van de doelaantallen)?
 7. Zijn er mogelijkheden om tijdelijk habitat te verliezen, als binnen enkele jaren er meer voorterugkomt?
 8. Is de vaarverbinding zodanig aan te leggen dat het huidig habitat behouden blijft? (denk aanmaatregelen die golfwerking mogelijk houdt: afschotting die buiten vaarseizoen te verwijderenis; breder ‘kanaal’ zodat daar binnen golven kunnen blijven ontstaan)”.  (bron notitie 4,1a regiegroep provincie NH).

Vraag 1 en 6 gaan over de instandhoudingsdoelstelling van natura 2000. Wij zijn van mening dat deze vragen in strijd zijn met het gebiedsakkoord OVP en in srijd met Natura 2000 wetgeving.

Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000

“De doelen die in Natura 2000-gebieden moeten worden bereikt, worden instandhoudingsdoelstellingen genoemd. Het uiteindelijke doel van Natura2000 is het bereiken van de landelijk gunstige staat van instandhouding voor alle door de richtlijnen beschermde soorten en habitats. Hiervoor is vereist dat het goed genoeg gaat met de soort of habitat om het voorbestaan ervan in Nederland op de lange termijn te garanderen.

Allereerst moet worden voorkomen dat beschermde soorten en habitats nog verder achteruit gaan. Gegeven het feit dat het niet zo goed gaat met veel natuur in Nederland is dit vaak al een behoorlijk grote opgave.
Daarnaast is er voor veel soorten en habitats nog een verbetering nodig om te zorgen dat ze in de toekomst niet uitsterven in Nederland. Deze verbeteringen worden bijvoorbeeld gerealiseerd in de vorm van meer leefgebied, een betere voedselbeschikbaarheid of betere verbindingen tussen gebieden zodat populaties niet geïsoleerd raken.

Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten en habitats die daar in niet-verwaarloosbare hoeveelheden aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige aantallen/arealen voldoende is, danwel of een uitbreiding of een verbetering nodig is.

 • Bij uitbreiding kan het bijvoorbeeld letterlijk gaan om het vergroten van het aantal m2 van een habitat, maar ook om het creëren van meer draagkracht voor de soort.
 • Bij verbetering gaat het vooral om het verhogen van de kwaliteit van het gebied. Bijvoorbeeld door het beperken van verstoring door mensen waardoor soorten zich beter kunnen voortplanten.”

Loenderveense Plas 1 oktober 2018