Wij zijn van mening dat de stelling moet zijn, “de vaarverbinding kan niet, tenzij we bereid zijn onze natuur grote schade toe te brengen”.

Wat zal het besluit begin deze zomer, om door te gaan met onderzoek naar slechts 2 varianten van de vaarverbinding met het imago van Provincie NH en Gemeente Wijdemeren doen? In tijden van klimaatbeheersing en stikstofcrisis lijkt ons dit zeer slecht voor het imago van o.a. de Provincie Noord Holland en de Gemeente Wijdemeren. De weerstand tegen een vaarverbinding wordt steeds groter. Bewoners aan het Vuntus-strandje, aan de Oud Loosdrechtsedijk, aan het Moleneind, de BELP en de VBLP. Hoe gaat de gemeente om met deze weerstand?

Deze vaarverbinding zal geen economische impuls aan Wijdemeren geven. De wens dat alles weer zal worden als vroeger door de aanleg van deze vaarverbinding is niet mogelijk. We leven in het nu en we moeten vooruit kijken en werken aan een gezonde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Het is een schande dat men met dit plan doorgaat. Zoveel geldverspilling! Wij durven te stellen dat één van de doelstellingen van de vaarverbinding, het maken van kortere vaarroutes, niet behaald zal worden doordat er lange wachtrijen voor een te kleine sluis zullen ontstaan bij het Wijde Blik. Dat er opstoppingen ontstaan bij de Heul en ’t Horregat. Het is daarmee zeer discutabel of de te verwachten extra vaarbewegingen (9200, 11000 p/j) werkelijk zullen worden behaald. Ook het financiële gewin vervalt hiermee deels.

We zullen deze vaarverbinding in vergunningsfase tegenhouden. Dit baseren we o.a. op de volgende punten;

  • Natuur Netwerk Nederland, de vaarverbinding heeft geen dwingende reden van maatschappelijk belang.
  • In het Milieu effect rapport scoort geluidoverlast – (dubbel negatief).
  • Wat betreft stikstof: De aanleg en het gebruik van de vaarverbinding zal op habitattypen waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) nu al is overschreden binnen Natura 2000 gebied grote gevolgen hebben.

Aantasting van natuur in Natura 2000 gebied; door de aanleg van het kanaal zal flora en fauna voorgoed verdwijnen. Het onderstaande tabel laat zien dat dat in strijd is met Europese wetgeving.

Code Habitattype/

Broedvogel

Landelijke staat van instandhouding Doelstelling Oppervlak Doelstelling kwaliteit Sense of Urgency
H3140 Kranswierwateren > >
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden > > Ja
A295 Rietzanger = =
A298 Grote Karekiet – – = = Ja
Niet-broedvogels +/-/- – = =

Legenda: + Gunstig;   – Matig gunstig;    – – Zeer ongunstig   > Uitbreiding of verbeteren;   = Behoud;

Waar wij ons verder grote zorgen om maken zijn onze zwemmende kinderen op een mooie zomerdag. Volgens het rapport zullen er langs het Vuntus-strandje op de 15 topdagen circa dertig vaarbewegingen per uur extra plaatsvinden (circa 240 per dag). Dat is binnen iedere 2 minuten één sloep. Hoe zal de Gemeente Wijdemeren de veiligheid van onze zwemmende kinderen garanderen op deze topdagen? 240 extra vaarbewegingen in de kleine Vuntusplas, niet alleen de Loenderveense Plas is het slachtoffer van dit waanzinnig plan ook de rustige Vuntusplas moet in bezit worden genomen door nog meer toeristen. Geld verdienen! Is dat nu werkelijk wat de politiek van Wijdemeren wil uitstralen?

Daarnaast zullen er op de topdagen minimaal 240 auto’s ons dorp aandoen.
Iedereen in Oud Loosdrecht weet dat er nu al op mooie zomerse dagen een parkeerprobleem is. Dit probleem wordt in het MER ontkent. Nog meer stikstofdepositie, door nog meer auto’s in ons dorp. Kiest de politiek van Wijdemeren voor nog meer koeien uit de wei? Dit MER geeft een te positief beeld van de effecten op natuur, stilte, geluid, landschap, beleving en economische vooruitgang voor het gebied door het aanleggen van deze vaarverbinding.

De politiek gaat pas begin deze zomer een besluit nemen. Wij hopen dat natuurmonumenten na de ledenraadsvergadering eind januari de knoop doorhakt en een wijs besluit neemt. De aanleg van een vaarverbinding in dit prachtige natuurgebied toch geen doorgang krijgen!

Advertentie