Nieuwsbericht Bewonersfederatie OVP

Nieuwsbericht
De Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen, waar de VBLP sinds november 2019 deel vanuit maakt, vindt het uitgeven van nog meer gemeenschapsgeld aan onderzoeken naar de vaarverbinding zinloos. Het MER-rapport en advies van de commissie MER zijn glashelder: alle alternatieven voor een vaarverbinding brengen schade aan de natuur, landschap, cultureel erfgoed en/of rust. Het Kernteam (vertegenwoordigers van gemeente, Provincie NH en waterschap) adviseerde terecht te stoppen met het project.

Klik op de link hieronder voor het voledige nieuwsbericht

Verspilling van publieke middelen
Er zijn te veel inhoudelijke showstoppers, op verschillende gebieden. Alle negatieve effecten die in het MER rapport staan, moeten met zekerheid gemitigeerd kunnen worden. Negatieve effecten op Natura 2000, én stikstof, én Natuur Netwerk Nederland, én Beschermd Provinciaal Landschap, én de Kader Richtlijn Water, én de Stiltegebieden. Dat is niet realistisch: er zullen zaken onzeker blijven.

Bovendien is nog niet uitgewerkt wat precies onderzocht moet worden. De kosten lopen gezien het aantal punten waarop grondig onderzoek gedaan moet worden, hard op. Er is nu al ruim 550.000 euro gestoken in onderzoek naar een nieuwe vaarverbinding en onduidelijk is hoeveel aanvullend onderzoek extra gaat kosten.

Er zou onderzoek nodig zijn naar de aard en mogelijkheden van maatregelen per onderdeel om definitief uitsluitsel te krijgen over de haalbaarheid van een nieuwe vaarverbinding. Het gaat dan om specialistische, dus dure onderzoeken naar haalbaarheid van nu nog onbekende mogelijkheden om de schade die zou ontstaan eventueel te kunnen mitigeren.

Tegen de achtergrond van de zeer theoretische kans dat alle vragen positief beantwoord kunnen worden (minder dan 1%!) vinden wij het onbegrijpelijk dat genoemde partijen bereid zijn nog meer publieke middelen in te zetten om deze onderzoeken te laten uitvoeren. Wij vinden dat onverantwoord.

Hoe dan wel?
De kans op haalbaarheid is zó klein, dat het geld beter gestoken kan worden in samen bekijken hoe de watersport sector wél de benodigde impuls kan krijgen. We stellen voor om het beschikbare geld te besteden, door samen te kijken hoe de watersportsector die impuls kan krijgen – in overleg met elkaar en niet tegenover elkaar!

Wij zijn voor het gezamenlijk uitwerken van het versterken van de recreatie in ons gebied. Voor natuur, maar ook voor versterking van de economische structuur van het gebied.

Wij vertrouwen op een goede afloop.

Advertentie