Na vier en half jaar, een besluit.

Lieve mensen, Het is eindelijk zo ver!

Na ruim vier en een half jaar is besloten om te stoppen met het project, Vaarverbinding Hilversumskanaal – Loosdrechtse plassen uit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Door volhardigheid, doorzettingsvermogen, saamhorigheid, kritische vragen stellen, luisteren naar elkaar, soms afstand nemen en veel samenwerken is het project vaarverbinding eindelijk  afgesloten. Het bestuur van de VBLP is zeer verheugd om dit nieuws met jullie te delen.

We zijn ontzettend blij voor de bewoners aan de Horndijk en al onze leden en donateurs.
De bewoners aan de Horndijk hebben vier en half jaar in spanning geleefd, niet wetende hoe hun leefomgeving er in de toekkomst uit ging zien. Deze spanning en onzekerheid is te vaak genegeerd.

Wij blijven van mening dat het niet meenemen van bewoners bij het begin van een project in hun leefomgeving veel onrust en weerstand veroorzaakt. Wij vragen de gemeentelijke politiek om tijdens de verkiezingen van 2022 hier aandacht voor te hebben. De SP en de Dierenpartij op Provinciaal niveau en de Lokale Partij en de PVDA/Groen links op gemeentelijk niveau hebben aandacht gevraagd voor onze problematiek. Waarvoor onze dank.

We hebben samen met de Vechtplassencommissie en Natuurmonumenten oppositie gevoerd tegen dit project. De verenigingen van de Bewonersfederatie Oostelijk Vechtplassen waren het met onze bezwaren eens en hebben ons meer dan gesteund. Waarvoor wij hen veel dank verschuldigd zijn.

Onze bezwaren tegen dit plan waren in het kort:

  • Nut en noodzaak niet aangetoond (doel onduidelijk);
  • Veel negatieve effecten voor o.a. Natuur, Landschap en beleving Bewoners.

In 2019 is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld waaruit de bovengenoemde bezwaren onder meer naar voren kwamen. De onafhankelijke commissie mer heeft daarop een zeer kritisch rapport opgesteld  over deze MER. Desondanks wilde een deel van de partijen in uit het gebiedsakkoord in 2021 vervolgonderzoek uit laten voeren.

De 21 partijen konden hierover geen consensus bereiken hetgeen nodig is om een project doorgang te geven, zoals afgesproken is bij het sluiten van het gebiedsakkoord in 2017.

Daarom is in het voorjaar van 2021 in goed overleg een onafhankelijk adviseur aangesteld. Deze adviseur heeft de afgelopen maanden met alle betrokken partijen gesproken en op 29 september j.l. een niet bindend advies gepresenteerd.

In het kort is zijn conclusie dat de impasse die dit voorjaar is ontstaan niet opgelost kan worden.
In de gesprekken die hij heeft gevoerd met de betrokken partijen is voorgesteld om gezamenlijk naar haalbare alternatieve projecten te gaan zoeken met het oog op het verbeteren van de economie in Loosdrecht, met name de watersportsector.

Wij kunnen ons grotendeels vinden in de wensen van de andere partijen en hebben zelf o.m. aangedragen om de bestaande doorgangen en sluizen te verbeteren (de NUL+ variant waarvoor we al vier jaar hebben gepleit) Daarnaast kan een deel van het geld aan het herbestemmen van de  Kerk van Oud-Loosdrecht besteed worden, zodat er een mooi ontmoetingscentrum ontstaat in Oud Loosdrecht.

Wij zijn blij dat alle partijen het advies van de adviseur omarmen en hopen op een positieve samenwerking in het gebiedsakkoord.

Onze vereniging blijft zich constructief inspannen voor onze prachtige omgeving.

De online – petitie wordt gesloten.

Namens het bestuur, Hartelijk dank voor jullie steun.

Onderstaand document, het persbericht vanuit het gebiedsakkoord.

Advertentie