Open brief van de VBLP aan Gemeenteraad Wijdemeren.

Naar aanleiding van het verschijnen van het definitieve MER heeft de VBLP een open brief verstuurd aan o.a de gemeenteraad Wijdemeren. Wij willen de brief met zo veel mogelijk mensen delen. De definitieve MER en bijbehorende documenten kunt u via de website Wijdemeren downloaden. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Oud-Loosdrecht, 11 december 2019,

Geachte leden van de Gemeenteraad,

De aanleiding voor het schrijven van deze brief is het verschijnen van het MER Vaarverbinding Hilversums kanaal – Loosdrechtse Plassen op 6 december j.l.

Zoals wellicht bekend is de VBLP vanaf medio 2017 betrokken geraakt bij de plannen voor het aanleggen van deze vaarverbinding voor de pleziervaart. Wij hebben vanaf dat moment onze bezwaren tegen het aanleggen van een vaarverbinding door de Loenderveense Plas duidelijk naar voren gebracht. De VBLP heeft zich niet alleen kritisch maar ook constructief opgesteld in het proces dat heeft geleid tot deze MER.

Thans ligt de definitieve versie (D2) van het MER voor. De VBLP heeft de gelegenheid gekregen om in de begeleidingsgroep m.e.r onze inhoudelijke opmerkingen op het concept MER te delen. Tijdens de laatste bijeenkomst van de begeleidingsgroep MER is afgesproken dat de kritiekpunten die o.a. door Natuurmonumenten en de Vechtplassencommissie gedeeld worden per brief naar de Commissie MER gestuurd zullen worden. Het gaat wat te ver om alle inhoudelijke opmerkingen via deze weg te delen, dus we hebben ons beperkt tot de belangrijkste punten.

De VBLP is zeer bezorgd over de kwaliteit van dit MER ten aanzien van twee hoofdpunten die wij in het vervolg nader zullen toelichten.

 1. Het bouwstenenrapport van Bureau Vrolijks geeft een ongefundeerd positief beeld van de te verwachten baten;
 2. De veelal negatieve effecten die de vaarverbinding met zich meebrengt worden structureel onderschat, weggeredeneerd, gebagatelliseerd, of zelfs in het geheel niet genoemd.

In de begeleidingsgroep m.e.r. en de regiegroep is gesproken over het ter visie leggen van het MER. Wij hebben hiermee ingestemd op voorwaarde dat de kritiekpunten van de begeleidingsgroep gedeeld zouden worden met de Commissie m.e.r. die een beoordeling zal maken van dit MER. De stuurgroep heeft ingestemd om de kritiekpunten en het verslag van de begeleidingsgroep m.e.r. te sturen aan de Commissie m.e.r. Ook de Gemeente Wijdemeren heeft een brief verstuurd naar de Commissie m.e.r. met zogenoemde aandachtspunten.
Daarnaast is het uiteraard ook belangrijk om een groter publiek de gelegenheid te geven dit MER te kunnen beoordelen.

Wij hechten er waarde aan om onze punten van zorg die wij eerder hebben gedeeld met de begeleidingsgroep inhoudelijk ook met u te delen.

 1. Rapport bureau Vrolijks- ongefundeerd positief beeld verwachte baten

De VBLP heeft in de inleiding reeds aangegeven twijfels te hebben over de onafhankelijkheid van Bureau Vrolijks (Vrolijks) en de kwaliteit van de Bouwstenenrapportage. Onze kritiek betreft de volgende punten:

 • Vrolijks is in de initiatieffase betrokken geweest bij het opstellen van diverse presentaties en rapporten waarin wordt gepleit voor het aanleggen van vaarverbindingen in het OVP gebied. (zie onder meer: presentatie over recreatie in eerste integratiesessie, 27 november 2014); Vrolijks is eerder ingeschakeld door de watersportondernemers, voor het schrijven van een rapport, gefinancierd door de initiatiefnemer de Provincie NH. Vrolijks heeft meermalen getoond een groot pleitbezorger te zijn van de vaarverbinding.
  In de regiegroep-bespreking van september 2018 wordt medegedeeld dat Vrolijks als “onafhankelijk onderzoeker” is toegevoegd aan het team dat de m.e.r. gaat uitvoeren. De VBLP en Natuurmonumenten hebben hierop in de regiegroep te vergeefs gepleit voor een andere keuze dan Vrolijks;
  Zou het niet veel beter geweest zijn om voor een andere onderzoeker te kiezen en zo de schijn van belangenverstrengeling te vermijden?
 • In de inleiding van het rapport Bouwstenen wordt aangegeven dat er zeer weinig data beschikbaar is voor het onderzoek(pag. 3). Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 toch getracht een schatting te maken van de toename van de te verwachten aantal vaarbewegingen voor verschillende varianten. De inschatting van de te verwachten economische effecten zijn gebaseerd op de aanname dat de nieuwe vaarverbinding leidt tot 10 – 20 % meer vaarbewegingen bij de routes door de Loenderveense Plas. Dit leidt tot, afhankelijk van de variant, circa 10.000 extra vaarbewegingen per jaar! Deze belangrijke aanname wordt nergens onderbouwd en is daarmee zeer discutabel. Te meer daar deze schatting zeer bepalend is voor het financiële gewin (pag. 15, 16) dat vervolgens zeer precies wordt berekend. Deze inschatting wordt vervolgens zonder enige terughoudendheid gebruikt bij het bepalen van de effecten in het MER.

2. Negatieve effecten op Natuur

In de Loenderveense Plas, Wijde Blik en Vuntus komen voor zover bekend de volgende beschermde habitattypen, broedvogels en niet-broedvogels voor:

(Bron: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase)

Code Habitattype/

Broedvogel

Landelijke staat van instandhouding Doelstelling Oppervlak Doelstelling kwaliteit Sense of Urgency
H3140 Kranswierwateren > >
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden > > Ja
A295 Rietzanger = =
A298 Grote Karekiet – – = = Ja
Niet-broedvogels +/-/- – = =

Legenda: + Gunstig;   – Matig gunstig;   – – Zeer ongunstig  > Uitbreiding of verbeteren;  = Behoud; Voor alle hier boven genoemde habitattypen, broedvogels en niet-broedvogels geldt dus dat de doelstelling is om ten minste het oppervlak en de kwaliteit te behouden.

2.1 Effecten in de Loenderveense Plas
De aanleg van het kanaal met sluis, brug en beschoeiing met talud (dam) zal vrijwel zeker leiden tot het verlies van habitat van de beschermde broedvogels en niet-broedvogels langs de oostoever van de Loenderveense Plas, Grote Karekiet en Rietzanger (J. vd Winden et al, Vragen vaarverbinding ecologie, 20 nov. 2018).
De aanleg en het gebruik van het kanaal zal ook vrijwel zeker leiden tot verlies van onderwaterflora door omwoeling van slib, van mogelijk beschermde habitattypen: Kranswierwateren en Meren met Krabbescheer en Fonteinkruiden. Het verlies van habitat is niet te mitigeren (blz. 83, 87, 201, 202 MER).

Onze conclusie is dat alle varianten door de Loenderveense Plas in strijd zijn met de Wet Natuurbescherming en daarom als zeer negatief (- -) gecategoriseerd dienen te worden en niet als beperkt negatief zoals omschreven in het MER.

2.2 Effecten op de Wijde Blik en Vuntus
In het MER wordt gesproken over mitigerende maatregelen voor negatieve effecten voor natuur, door het aanleggen van balkenlijnen, drijfbalken en hekken (pagina 88, 89 MER) en het afsluiten van het oostelijk deel van de Vuntus voor sloepen. Deze maatregelen zouden de recreant moeten beletten om naar de oever te varen en/of elders op de plas te gaan varen. Heeft het nemen van deze maatregelen voldoende effect om de negatieve effecten te mitigeren? Deze belangrijke vraag hebben de schrijvers van het MER niet kunnen beantwoorden.

In de begeleidingsgroep mer is door meerdere aanwezige partijen aangegeven dat het plaatsen van balkenlijnen, en ander soort geleidingssystemen uit het oogpunt van beleving en recreatie niet acceptabel is. Hierover wordt echter met geen woord gerept in het MER.

3. Stikstofdepositie – “Niet alles kan”
De uitspraak van de raad van State betreffende PAS is erg duidelijk en ingrijpend en heeft geleid tot de zogenaamde “stikstofcrisis”.
De VBLP heeft door een onafhankelijk bureau (Tauw) een berekening laten maken van stikstofdepositie (Aerius calculator) als gevolg van de aanleg en het gebruik van de vaarverbinding. Hierbij is ingezoomd op de variant LV3 via Vuntus. In deze berekening is meegenomen de aanleg en het gebruik van het kanaal inclusief de effecten van de toename van het wegvervoer.
Uit de berekeningen van Tauw blijkt dat in de aanlegfase en gebruiksfase een maximale depositie wordt berekend van 66,28 respectievelijk 6,49 mol/ha/jaar op relevante habitattypen binnen Natura 2000 gebieden. Ook is bepaald wat de maximale depositie is ten gevolge van het project, op habitattypen binnen Natura 2000 gebieden waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) reeds is overschreden, of ten gevolge van het project overschreden zou worden. In de aanlegfase is er sprake van een maximaal berekende depositie van 19,87 mol/ha/jaar op het reeds overbelaste habitattype ‘H7140A, Overgangs- en trilvenen (trilvenen)’ in Natura 2000 gebied de Oostelijke Vechtplassen. Analoog is er in de gebruiksfase sprake van een berekende maximale depositie van 6,33 mol/ha/jaar op het reeds overbelaste habitattype ‘ZGH7140B, Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)’ in Natura 2000 gebied de Oostelijke Vechtplassen.

Conclusie: “Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat ten gevolge van het project significante effecten op relevante, stikstofgevoelige, habitattypen in nabijgelegen Natura 2000 gebieden niet zijn uit te sluiten. Om na te gaan of het project toch inpasbaar is met de instandhoudingsdoestellingen die zijn gesteld aan de diverse Natura 2000 gebieden, zal vanuit ecologisch oogpunt een passende beoordeling uitgevoerd moeten worden.”
Het lijkt ons dat op basis van deze uitkomst een beoordeling zeer negatief effect (- -) op zijn plaats zou zijn. Echter de schrijvers van het rapport zien nog mogelijkheden om te mitigeren of extern te salderen. Het lijkt ons meer voor de hand te liggen om de mogelijk ruimte voor salderen, indien überhaupt beschikbaar, te gebruiken voor zaken als uitbreiding van woningbouw en het behoud van landschappelijke kenmerken (vee in de wei).

4. Geluid;
In de definitieve versie MER wordt geluid als sterk negatief (- -) beoordeeld.
“Bij de sterk negatieve beoordeling geldt de kanttekening dat het hoge percentage het gevolg is van de gehanteerde methode. Op basis van de verschuiving van de geluidcontouren wordt verwacht dat het werkelijke effect slechts zeer beperkt zal zijn.” Een zo duidelijk negatief effect kan naar onze mening niet op deze wijze worden gebagatelliseerd.

5. Effecten van de aanleg van het kanaal;
De aanleg van varianten worden zeer beperkt beschreven in het MER. Er wordt slechts aangegeven dat het bouwen van de damwand een half jaar tot een jaar gaat duren en dat er tijdelijke effecten op de natuur zijn.
De VBLP heeft de aanleg van een kanaal globaal uitgerekend en komt op een totaal ander beeld uit. Voor de varianten LV3 wordt in de aanlegfase voorzien in de bouw van een sluis, een damwand met dijk en een heul. De bouwactiviteiten zijn onder meer:

 • het bouwen van de sluis in de A. Lambertszkade;
 • het bouwen van de heul in de Horndijk of Veendijk;
 • het trillen van de damwand over een lengte van maximaal 2000 m;
 • het aanvoeren van maximaal circa 125.000 m3 grond per vrachtwagen. Dit correspondeert met circa 10.400 vrachtladingen van 12 m3;
 • het storten van 125.000 m3 grond in de Loenderveense Plas voor het maken van de dam;
 • voor de aanleg van LV3 via Vuntus is dit ongeveer 50.000 m3 grond. Dit correspondeert met circa 4000 vrachtladingen van 12,5 m3;

Deze bouwactiviteiten zullen grote invloed hebben op de flora en Fauna in de Loenderveense Plas en de Vuntus en het Wijde Blik, A. Lambertszkade. Deze effecten worden nauwelijks beschreven in het MER. De zware transporten zullen vrijwel zeker kunnen leiden tot schade aan de veendijken. Mogelijk zal er ook schade aan woningen optreden. De effecten hiervan zijn wederom niet beschreven in het MER.

6. Zwemwater
In het studiegebied bevinden zich twee zwemlocaties, het Zuwestrand en het Vuntusstrand. Vooral de locatie Vuntusstrand bevindt zich zeer dicht nabij de vaarroute naar de oude heul. De effecten worden slechts beoordeelt als 0/- (beperkt negatief). Als kenners van de situatie ter plaatse zijn wij van mening dat de effecten, de gevaren, sterk onderschat worden (mogelijke aanvaringen en watervervuiling). Op de 15 topdagen zullen hier circa dertig vaarbewegingen per uur extra plaatsvinden (circa 240 per dag). Er wordt tegenwoordig bij het Vuntusstrand veelvuldig buiten de balken gezwommen en gerecreëerd onder meer door groepen kinderen met bijvoorbeeld luchtbedden en opblaasboten. Wij willen er op wijzen dat handhaving onderbezet is en op dit moment haar handen vol heeft aan snelvaarders. Daarnaast zijn er vele watersporters (ook huurders) die de vaarregels niet of nauwelijks kennen. Op een mooie dag is het nu al geboden om zeer langzaam te varen bij de ingang van de oude heul. Hierdoor wordt de capaciteit van de oude heul beperkt waardoor er opstoppingen en mogelijk onoverzichtelijke situaties kunnen ontstaan. Wij vragen daarom aandacht voor de veiligheid van zwemmers waaronder kleine kinderen bij het Vuntusstrand.

Het antwoord van de opstellers van de MER op onze bezorgdheid over de veiligheid van zwemmers: “de zwemmers hebben ook in de referentiesituatie rekening te houden met de aanwezigheid van verschillende soorten boten” (blz. 142 MER). Deze opstelling gaat volledig voorbij aan het feit dat er in de nieuwe situatie 240 vaarbewegingen per topdag meer zullen plaatsvinden dan nu het geval is.

7. Capaciteit van de nieuwe sluis (pag. 141 MER)
In de bouwstenen rapportage van Vrolijks wordt uitgegaan van 9.200 extra vaarbeweging bij de variant LV3 kort. En 11.900 extra vaarbewegingen bij de LV3 lang. Op basis van deze getallen wordt ook het economisch gewin berekend.
Een simpele rekensom wijst uit dat de nieuw te bouwen sluis in de A. Lambertszkade te klein is om het aantal boten van A naar B te brengen op de 15 topdagen. Wij durven te stellen dat één van de doelstellingen van de vaarverbinding, het maken van kortere vaarroutes, niet behaald zal worden doordat er lange wachtrijen voor een te kleine sluis zullen ontstaan. Het is daarmee zeer discutabel of de te verwachten extra vaarbewegingen werkelijk behaald zullen worden. Ook het financiële gewin vervalt hiermee deels.

8. Parkeren
Door de toename van het toerisme in het gebied door de aanleg van de vaarverbinding. (minimaal 240 mensen op topdagen en 192 mensen op normale dagen) kan men ervan uit gaan dat er ook minimaal 240 extra auto’s (192 auto’s) in het gebied zullen komen.

Op dit moment zijn er een aantal knelpunten in het gebied Loosdrecht – Kortehoef wat betreft parkeren op mooie dagen langs: de Zuwe, de Veendijk, de oud Loosdrechtse dijk en de Horndijk. In het MER wordt parkeren als niet problematisch gezien op de 15 topdagen terwijl dit nu al een probleem is. Dit is voor ons niet te rijmen met de huidige situatie. Er is een parkeerprobleem op mooie dagen maar door extra drukte door deze nieuwe vaarverbinding is het parkeerprobleem niet meer aan de orde. Wij vragen daarom aandacht voor het parkeer-probleem in het plangebied.

9. Conclusie
Na het lezen van de D2 versie van het MER komen wij tot de conclusie dat dit MER een te positief beeld geeft van de effecten van het aanleggen van de vaarverbinding.

De optelsom van vele beperkt negatieve effecten, aangevuld met een zeer negatief effect (geluid) en negatieve effecten (NNN, KRW en landschap), brengt ons tot de conclusie dat geen van de varianten, met uitzondering van 0+, nader onderzoek behoeft.

Namens de Vereniging Behoud Loenderveense Plas,

Hoogachtend, P. Linssen

Voorzitter

Kopie: Leden VBLP, Regiegroep, Stuurgroep, Commissie m.e.r.

Advertentie

Stilte tocht voor de stilte in ons woongebied!

Een bewoonster van de A. Lambertszkade heeft het initiatief genomen om op 22 september via een cultureel verzet aandacht te vragen voor de stilte in ons woongebied.
Zij en met haar vele anderen, maken zich zorgen over de ontwikkelingen rondom een vaarverbinding door de Vuntus, ‘t Hol, Loenderveenseplas en A. Lambertszkade.
Door middel van een Stilte Tocht en een stilte performance van Wordbites aan de
A. Lambertszkade en de Loenderveense Plas wil zij de aandacht vestigen op het bijzondere karakter van deze plek. Wordbites is een groep artiesten die de deelnemers van de stilte tocht per koptelefoon met teksten en muziek de stilte laat voelen. 

stiltetocht2

Ruim 60 stilte liefhebbers hebben de zondagmiddag genoten van de
Loenderveense plas en A. Lambertszkade. 10 houten banken en de zon toverden de plek in 15 minuten om in het mooiste openluchttheater voor deze zondagmiddag.
Sander Griffioen hield een fantastisch verhaal over het ontstaan van ons gebied, en  Hugo en Wybren van WordBites namen ons mee in een bubble met poëzie en melodie. Zeer intens werd de schoonheid en rust van deze parel ervaren, laat het zo blijven. ‘ De kleur van stilte is glas’  en net zo breekbaar.

 

Aannames en stellingen, Onze Natuur is het slachtoffer!

De Vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft gisterenavond tijdens een vergadering het concept MER besproken. Tijdens deze bespreking was er veel emotie en woede over de inhoud van dit concept rapport.
Het onderliggende rapport is o.a. “Bouwstenen rapport 24-06-2019 van de heer Vrolijks. Het rapport begint op blz. 3 met ‘Gegevens en interpretaties waarvoor de bestaande situatie de gegevens al incompleet of beperkt aanwezig zijn, is dat voor de toekomstige situatie zeker zo. Het is niet mogelijk ‘te bewijzen’ dat een bepaald gedrag op een bepaalde manier veranderd als gevolg van een aan te leggen vaarverbinding of andere maatregel. Interpreteren van trends, verkennen van verwachtingen en schatten van effecten is het best mogelijke om te doen’.
Het rapport telt 73 pagina’s. met stellingen en aannames. Dit rapport is het onderliggende rapport waar de MER o.a. op gebaseerd wordt. Wat gaat de VBLP nu doen met het concept MER? Ons is gevraagd commentaar te leveren. m.a.w. mee te schrijven aan een plan wat natuur verwoest, de Loenderveense Plas! Echter uit het lezen van het concept MER wordt niet alleen de Loenderveense Plas door Gemeente, Provincie NH en Waternet voorgedragen om te worden vernield door de watersportrecreatie, het plan is veel erger, ook de Vuntus is aan de beurt. Ook Natura 2000 gebied. Als de plannen doorgaan, zullen er 300 sloepen per dag in een mooi weekend hun weg willen vinden via de nieuwe sluis in de Lambertszkade, via het nieuwe kanaal in de Loenderveense Plas en de nieuwe heul in de Horndijk met een balkenlijn door de Vuntus door de oude heul naar de eerste plas gaan, dat is elke 2 minuten een sloep. In het rapport van Vrolijks, wordt geschreven dat we daar als omwonende aan de Vuntus en de Loenderveense plas geen last van zullen hebben! 300 sloepen langs het Vuntus-strandje! Kan daar nog wel gezwommen worden?
Verder wordt er in het rapport geschreven dat deze vaarverbinding Het economische impuls voor Loosdrecht zal worden. Alles wordt beter! Citaat blz. 15, “Uit Hét Watersportonderzoek 2013 (MIPO/NBTC) blijkt dat de gemiddelde bestedingen per persoon per dagtocht ca € 12 zijn. Daarvan wordt 28% besteed aan het gebruik van de boot (huren of hebben en varen) en 21% aan horeca. 14% wordt besteed aan boodschappen, 8% aan bezienswaardigheden aan land en 9% aan funshoppen. De overige bestedingen betreft vervoer naar de boot, brandstof, brug en sluisgelden indien van toepassing en diversen. Wij schatten de bootbezetting op 2,5 personen. De bestedingen per boot per extra dagtocht bedragen dan € 30,-.
De heer Vrolijks komt duidelijk niet uit Loosdrecht. Er is geen supermarkt en er is geen funshop in Oud-Loosdrecht. Daarvoor moet je echt met auto of fiets naar Nieuw Loosdrecht, Kortenhoef, Hilversum of Loenen. De rekensom van het Nipo wat er besteed gaat worden in Loosdrecht, is niet van toepassing op onze omgeving. 

Belangrijk uit onze conclusie is, dat de Gemeente op de verkeerde recreatie inzet. Fietsers en wandelaar zullen meer voor de economie van Loosdrecht betekenen dan de watersportrecreatie. Waterrecreatie is alleen op mooie dagen, zoals ook in het concept MER geschreven wordt. De cijfers worden berekend met 15 TOP dagen! Voor deze 15 dagen per jaar zal er minimaal 7 miljoen euro  uitgegeven worden voor de aanleg van een vaarverbinding!
Fietsers, wandelaar trotseren ook minder goed weer en zijn het hele jaar aanwezig in Loosdrecht! Een gemiste kans wat de VBLP betreft.

 

 

De Opstandelingen, 26 juni 2019, 20:25 uur NPO 2)

Opkomen voor de natuur wordt door een ondernemer in Kortenhoef afgedaan als “Typische Nederlands”. Wat een compliment! (de Opstandelingen, 26 juni 2019, 20:25 uur NPO 2)

Toch is het jammer dat deze ondernemer zich niet heeft verdiept in het doel van onze Vereniging en de drijfveren van ons protest. De Provincie NH en de Gemeente Wijdemeren zijn de veroorzaker van ons protest tegen  de vaarverbinding Hilversumskanaal – Loosdrechtse plassen. De natuur is het grootste slachtoffer in dit verhaal.

Het conceptplan:
Een vaarverbinding van het Wijde Blik d.m.v. een kanaal door de Loenderveense Plas, 
langs de Horndijk via de Vuntus en de Heul naar de Loosdrechtse plassen. (variant LV3 deels)

 • Er komt een nieuwe heul in de Horndijk ten hoogte van nummer 12,
 • er komt een sluis in de Dirck A. Lambertszkade ongeveer 100 meter uit de oever,
 • Er wordt een oerlelijke stalen damwand gezet in de Loenderveense Plas, ongeveer 20 meter vanaf de oever, deze zal minimaal ca. 40 cm boven het water uitsteken,
 • Het zicht op deze mooie plas met zwanen, broedvogels en vogels die overwinteren zal voorgoed verdwijnen,
 • Kosten minimaal 7 miljoen alleen voor de aanleg van de vaart, daarnaast komen de jaarlijkse onderhoudskosten voor de Gemeente Wijdemeren.

Als de voorspellingen van de Provincie uitkomen zal de vaart zorgen voor circa 10.000 nieuwe vaarbewegingen per jaar.

LV3 kort
De rode lijn, geeft de nieuwe vaarverbinding aan. 

De Provincie NH heeft bij het maken van dit plan als onderdeel van het gebiedsakkoord “vergeten” de bewoners die wonen aan de Loenderveense plas (Veendijk en Horndijk) te informeren, laat staan hen te betrekken. Dit heeft geleid tot heftige reacties en verontwaardiging vooral bij de bewoners aan de Horndijk. Je zou denken, de Provincie leert van haar fouten. Helaas is dit niet zo, ook de bewoners langs de ‘s-Gravelandse vaart zijn de dupe van onzorgvuldig handelen van de overheden.

Bezwaren:
De Vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft zes bezwaren. Deze hebben we regelmatig met Provincie NH en Gemeente Wijdemeren gedeeld;
Effecten op de Natuur, op de Stilte, op de Cultuur Historische waarde,  op de Waterkwaliteit, op het uitzicht en op de beleving van omwonenden en recreanten. Alleen al de aanleg van het kanaal zal significant negatieve effecten hebben op de natuur van de Loenderveense Plas. Daarnaast is, naar ons idee, het nut en de noodzaak voor deze vaarverbinding nog nooit aangetoond.

Zicht
De Gemeente Wijdemeren zegt het zicht op het water te willen behouden dit staat o.a. in “Kern van de Gemeente Wijdemeren”. In werkelijkheid wordt het zicht opgeofferd voor economische belangen. Voor wie het zelf wil zien: op dit moment zijn er twee grote bouwprojecten in Oud-Loosdrecht; Porseleinhaven en West End, daarbij komt nu de vaarverbinding Hilversumskanaal – Loosdrechtse plassen. Het zicht op het water verdwijnt grotendeels door deze projecten. De VBLP verwijt de Gemeente dat zij zich alleen aan haar visie houdt als het haar uitkomt!

Recreanten
De niet watersport recreanten zijn in deze gemeente het ondergeschoven kind. Terwijl deze recreanten het hele jaar door aanwezig zijn en van economische belang zijn. Daarnaast vergrijst de watersport in een rap tempo waardoor het maar de vraag is of het kanaal ooit nuttig gebruikt zal worden.

Macht
Hebben de watersportondernemers het voor het zeggen binnen de Gemeente Wijdemeren, gesteund door o.a. Waternet, Natuurmonumenten?
Via de Loenderveense Plas willen deze ondernemers uit Kortenhoef snel toegang krijgen tot de Loosdrechtse plassen. Via het Wijde Blik en de Vuntus, door het Heul naar de Loosdrechtse Plassen met hun sloepjes. Het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen maakt het mogelijk dat kostbaar natuurgebied wordt opgeofferd voor het economisch belang van enkelen.

Met als argument: “we willen sneller van het Wijde Blik naar de Loosdrechtse plassen kunnen varen”, wordt dit kanaal aangelegd. Zal deze vaarverbinding ook werkelijk sneller zijn? Opstoppingen voor de nieuwe sluis en bij de nieuwe Heul zijn te voorzien!
Zijn de bewoners aan het Moleneind en bij de Heul hierover geïnformeerd? Weten deze bewoners dat het druk gaat worden op het Wijde Blik, op de Vuntus en bij de nauwe doorgang naar de Loosdrechtse plassen? Blijft Natuurmonumenten meewerken aan dit onzalige plan?

Het voorstel van de VBLP, gebruik het geld om de bestaande sluizen, heulen, en vaarverbindingen op te knappen. Daar hebben alle watersportondernemers en watersport recreanten binnen Loosdrecht profijt van!

Conclusie
De Provincie NH en de Gemeente Wijdemeren gesteund door Waternet en Natuurmonumenten zijn voornemens een prachtig natuurgebied op te offeren.
De Gemeente Wijdemeren houdt zich niet aan haar visie!
Natuurmonumenten heeft het gebiedsakkoord ondertekend en kan geen néé zeggen tegen deze nieuwe vaarverbinding.
De beurs van de watersportondernemers in Kortenhoef moet gevuld worden ten koste van de beschermde watervogels en bijzondere waterplanten zoals o.a. het kranswier. Worden deze twee ondernemers met gemeenschapsgeld gesubsidieerd?
De Gemeente Wijdemeren zal uiteindelijk besluiten of deze vaarverbinding er komt. De inschatting is dat dit in het voorjaar van 2020 gaat gebeuren.

Zal dit schandalige plan, de impuls vormen die er voor gaat zorgen dat Loosdrecht weer opbloeit?

VBLP

Brief aan formateur, Provincie NH.

Ter attentie van Formateur Provincie NH.

Geachte mevrouw,
Graag wil ik u namens onze vereniging aandacht vragen voor het volgende. In 2017 is het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen getekend. Wij zijn als bewonersvereniging blij met dit gebiedsakkoord. Wij zijn blij dat er eindelijk achterstallig onderhoud wordt gedaan en dat er geld vrij gemaakt wordt voor natuurontwikkeling.
Echter, wij zijn als belanghebbenden zeer ongelukkig met een project uit het uitvoeringsprogramma.  Project 1.3. behelst het maken van een vaarverbinding van het Wijde Blik naar de Loosdrechtse Plassen. Twee van de mogelijke varianten die momenteel worden onderzocht in een m.e.r. lopen door het Natura-2000 gebied van de Loenderveense Plas. Het aanleggen van een kanaal zal vrijwel zeker gevolgen hebben voor de unieke natuur op de Loenderveense Plas.

Wij komen ook op de voor de belangen van recreanten anders dan watersporters die dagelijks genieten van het vrije uitzicht over de Loenderveense Plas. Dit blijkt onder meer uit de 3000 handtekeningen die wij verzameld hebben onder bezoekers van de plas.

Tot nu toe heeft niemand ons met onderbouwde gegevens kunnen laten zien dat er een nut of noodzaak bestaat voor het project. Het beeld ontstaat dat de het kanaal slechts voordelig is voor enkele watersportondernemers in Kortenhoef, die succesvol gelobbyd hebben voor dit project.

Verder zien wij de volgende nadelen:

 • Achteruitgang waterkwaliteit;
 • Achteruitgang stilte, in een stiltegebied;
 • Het verdwijnen van een eeuwenoud typisch Hollands cultuurlandschap;
 • Het verdwijnen van het schitterende uitzicht over de plas;

Wij vragen u of u dit onderwerp aan de orde zou willen stellen tijdens de coalitiebesprekingen. Desgewenst ben ik graag bereid een nadere toelichting te geven.

Wij wensen u verder alle succes bij deze ongetwijfeld ingewikkelde opdracht.

Informatiebijeenkomst vaarverbinding voor Gemeenteraad.

file-30

Op 26 februari j.l. heeft de Gemeenteraad Wijdemeren uitleg gekregen van de Projectleider van de Provincie over de gang van zaken wat betreft de NRD, de vaarverbinding Hilversums kanaal – Loosdrechtse plassen en de MER. De raad heeft op 16 januari j.l. bij Wethouder de Kloet aangegeven dat zij de NRD niet konden goedkeuren.
De Raad had documentatie te laat ontvangen en hebben te weinig informatie van de wethouder ontvangen om tot goedkeuring van de NRD over te gaan.
Het was erg goed om te zien dat er zo veel interesse was, ook bij onze leden. De Projectleider gaf een presentatie via uitleg op dia’s.

Er is nog veel onduidelijk, dat kon je opmaken uit de vragen die gesteld werden door de raadsleden. Vooral de Lokale partij en de VVD hadden kritische vragen. Maar op de vraag, wat zijn de meetbare criteria om de natuurwaarden van de varianten van de vaarverbinding te beoordelen daar werd helaas niet verder over doorgevraagd. Het is toch wel belangrijk hoe varianten van de vaarverbinding beoordeeld worden en door welke zogenaamde experts dit is gebeurd? Het gebruik van kleurtjes en het ontbreken van duidelijk meetbare criteria bij het bepalen van de effecten op natuur, drinkwaterfunctie, investeringskosten, doelbereik/baten en beleving bewoners, riep vragen op bij de raadsleden. 

Op de vraag, “waarom gaat de MER varianten van de vaarverbinding onderzoeken waarvan duidelijk is dat er te veel natuurschade zal worden veroorzaakt? Antwoordde de projectleider; “Hoe meer keuze de raadsleden hebben na de MER, hoe beter zij een afweging kunnen maken welke variant het zal worden”?  

De Gemeenteraad wordt verantwoordelijk of en welke variant van de vaarverbinding er uiteindelijk gekozen gaat worden. Deze keuze zou zomaar volgend jaar gemaakt kunnen worden.

De vragen die wat ons betreft o.a. ook door de experts van Sweco onderzocht zouden moeten worden bij het maken van de MER zijn de volgende:

 1. Willen de recreanten anders dan de watersportondernemers een kanaal door Natura 2000 gebied de Loenderveense Plas? (wij vragen om een objectieve enquête in Oud-Loosdrecht, niet alleen bij de watersportondernemers.)
 2. Gaat een kanaal daadwerkelijk de economie van Loosdrecht een oppepper geven, zoals wordt gesteld in de NRD?  Komt hiervoor er een gedegen onderzoek?
 3. Is er voldoende parkeergelegenheid om toeristen vanuit b.v. Amsterdam te ontvangen? Langs de N201 (Ottenhome), Moleneind (Docks), Horndijk, Veendijk, Oud-Loosdrecht? Waar moeten al die extra auto’s parkeren?
 4. Wordt de vaarverbinding “Electric Only” ? Zoals in het gebiedsakkoord wordt geschreven.
 5. Hoe gaat de Gemeente Wijdemeren, Electric Only varen handhaven, als handhaving op het water nu al te kort schiet!
 6. Wat wordt de wachttijd bij de nieuwe sluis(zen) voor deze vaarverbinding ? (m.a.w. wordt deze nieuwe vaarverbinding door middel van nieuwe sluis(zen) werkelijk sneller/korter)? Gaat Sweco dit onderbouwen met een gedegen onderzoek?
 7. Gaat Sweco alle heulen en sluizen en doorgangen aan de Loosdrechtse plassen en de Vuntus onderzoeken? Welke sluizen, doorgangen, heulen zullen worden opgeknapt?

De Raadsleden vinden zich onvoldoende geïnformeerd. Toezegging van Wethouder de Kloet; Een bijeenkomst voor de Raadsleden met de projectleider van de vaarverbinding voor het beantwoorden van vragen en onduidelijkheden.

Op 16 januari j.l heeft de gemeenteraad van Wijdemeren de goedkeuring van de Nota van beantwoording op de NRD Vaarverbinding Hilversums kanaal -Loosdrechtse plas uitgesteld.  Wethouder de Kloet kreeg van de Raad te horen dat ze vinden, te laat geïnformeerd te zijn. 12 dagen om alle documenten goed te lezen is te kort. De documenten worden te laat rond gestuurd. Er zijn nog te veel vragen bij de Raad. Nieuwe vragen die wij als vereniging hebben gesteld tijdens een inspraak mogelijkheid op 16 januari zullen door de Wethouder de Kloet beantwoordt worden.
Ernstig is, dat leden van de Raad het Advies van de commissie MER van 9 oktober 2018 niet terug kunnen vinden in de Nota van beantwoording.

Er is door Wethouder de Kloet toegezegd dat er een informatieavond voor de Raad wordt georganiseerd  waarbij de projectleider van de vaarverbinding wordt uitgenodigd om toelichting te geven. Datum voor deze openbare bijeenkomst is 26 februari a.s.

Enkele vragen die gesteld werden;
– Wat is de nul-plus variant?
– Lopen we inderdaad 6 maanden achter?
– Baten en nut separaat beantwoorden
– Wat is het doel, de nut en de noodzaak van de vaarverbinding?
– Is electric only haalbaar?
– Voor welke boten wordt deze vaarverbinding toegankelijk?
– Wat is een ADC toets?
– Wat zijn de kosten en baten voor deze vaarverbinding?
– Hoe zit het met de beoordeling van het Stilte gebied “het Wijde Blik”?

Wij als vereniging zijn van mening dat naar aanleiding van de second opinion, ‘Beoordeling Natuurwaarde langs de Loenderveense Plas Oost’, uitgevoerd op verzoek van de provincie NH  door de ecologen, van der Winden en Tuitert  en de inspraak van de heer Spoorenberg over de flora en fauna in de Loenderveense plas, er significante natuurschade zal voordoen als de vaarverbinding door de Loenderveense Plas Oost komt. Een ADC toets is onvermijdelijk, de Provincie zal de volgende vragen moeten beantwoorden.

A= zijn er alternatieven voor deze vaarverbinding?
D= is er dwingende reden van maatschappelijk belang om deze vaarverbinding aan te leggen
C = zijn er compenserende maatregelen.

Als de A vraag met Ja beantwoordt kan worden, dan zal de vaarverbinding door de Loenderveense Plas geen doorgang hebben!
Als de A met Ja en de D vraag met Nee beantwoordt kunnen worden dan zal de vaarverbinding door de Loenderveense Plas geen doorgang hebben!

Wij als vereniging zullen de Raad via een brief informeren met onze bevindingen.

 

Rijp op de bomen aan de Albert Lambertszkade

Wij wensen u een mooi winterseizoen toe.

De Loendeeveense plas. Natuurgebied, Natura 2000 gebied. Provincie NH gaat door met haar plan! Een kanaal van 2 km lang voor electric only sloepen. Dit kanaal zou langs de Horndijk en de Veendijk(N403) komen. Een dijk of damwand moet de waterleidingplas beschermen tegen mogelijk vervuiling van de sloepen. Hoe de waterleidingplas wordt afgeschermd van dit kanaal weet de Provincie nog niet. Bij de Lambertszkade komt een sluis of een brug. Bij de Veendijk (N403) komt een sluis. Totale kosten minimaal 8 miljoen.
De Vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft altijd gezegd dat een kanaal door dit prachtige natuurgebied niet kan zonder een ADC toets. Een nieuw ecologisch onderzoek geeft hoop. We hopen dat de provincie NH n.a.v. dit ecologisch onderzoek stopt met dit waanzinnige plan.

https://www.youtube.com/watch?v=8jGVYNF75uY

film van Nico Karssemeijer

Op deze film is de prachtige Lambertszkade te zien. Als de plannen van de provincie doorgaan, dan zal in dit stuk van de Lambertszkade een sluis of brug komen op ongeveer 50 meter uit de oever. In dit deel van de Loenderveense Plas zal ook de dijk of damwand beginnen. De mensen die op het bankje gaan zitten zullen naar een dijk of damwand kijken, het vrije zicht op deze historisch plas zal nooit meer terug komen. Het water aan de Horndijk zal een vies poeltje worden waar weinig stroming zal zijn. De zeldzame watervogels zullen verdwijnen als de dijk of damwand aangelegd gaat worden, komen zij weer terug?
Dit alles voor een paar sloepjes die electric only moeten worden aangedreven van het Rijk, bij de aanleg van een nieuwe vaarverbinding. Hoeveel electrische sloepen zullen door dit saaie kanaal varen per seizoen?
De vereniging heeft in haar zienswijze aangegeven een voorstander te zijn van het opknappen van de bestaande sluizen en doorgangen in en rond Loosdrecht (Gemeente Wijdemeren). In het advies van de Commissie m.e.r. wordt dit voorstel meegenomen. Wij hopen dat de Provincie NH dit voorstel oppakt en gaat onderzoeken of het opknappen van bestaande sluizen en doorgangen mogelijk is en wat de kosten zullen zijn, maar ook hoeveel boten gebruik gaan maken van deze opgeknapte sluizen of doorgangen. De VBLP weet dat dit meer boten zullen zijn omdat deze sluizen en doorgangen niet alleen voor electric only toegankelijk zijn, maar voor alle boten. Bescherm dit natuurgebied!  Wordt lid of donateur.

 

Advies van de commissie m.e.r. op de NRD Vaarverbinding.

Op 9 oktober heeft de vereniging van de provincie het advies van de commissie m.e.r. ontvangen. Daarnaast heeft het onderzoeksbureau Arcadis ook een advies uitgebracht naar aanleiding van de NRD, Vaarverbinding. Wij willen dit graag met u delen.

PDF: 20181009_Advies commissie m.e.r

Via de website van de commissie m.e.r.: Advies commissie m.e.r.

Memo Arcadis: Memo Arcadis Aandachtspunten MER 18-9-2018 (1)

loenderveense-plas

De variant LV3, kanaal door de Loenderveense plas langs de Horndijk en Veendijk wordt toch opnieuw onderzocht door Provincie!

Tot onze verbazing hebben wij van de Provincie vernomen dat op advies van commissie m.e.r. de variant LV3 alsnog wordt onderzocht op ecologische natuurwaarde. De vragen die zijn opgesteld gaan met name  over de populatie van de Grote Karekiet aan de Horndijk en Veendijk en stromingsriet. Onderstaand leest u de vragen die door Provincie zijn opgesteld!

“Nader onderzoek varen op Loenderveense Plas Oost en grote karekiet
De bedoeling is dat een groep onafhankelijke(ecologische) deskundigen in september/oktober 2018 antwoord gaat geven op een aantal (onderzoeks)vragen

 1. Wat is het voorkomen (nu, maar ook in de afgelopen decennia) en de instandhoudingsdoelstelling van de grote karekiet in Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen?
 2. Wat zijn randvoorwaarden voor een goed leefgebied (stromingsriet) voor de grote karekiet? Hoeveel areaal is daarvan nu binnen de OVP aanwezig?
 3. Wat zijn de belangrijkste knelpunten voor de soort in de OVP?
 4. Hoe (snel) kan habitat voor de grote karekiet gecreëerd worden binnen de OVP? En hoeveelareaal kan dat worden? En waar kan dat gemaakt worden? (met als concrete vraag hierbij: Waar groeit stromingsriet in de OVP het beste?
  Welke plassen hebben de juiste trofiegraad om stromingsriet te realiseren?)
 5. Bestaat de instandhoudingsdoelstelling altijd uit aanwezige broedparen, of kan met voldoende areaal aan habitat ook worden volstaan? Ook gelet op mogelijk veranderende externe factoren (bv. verhoogde mortaliteit buiten de broedtijd).
 6. Welke juridische mogelijkheden zijn er om de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura2000-gebied te wijzigen (bijv. kiezen voor andere, mogelijk meer passende soort of het verlagen van de doelaantallen)?
 7. Zijn er mogelijkheden om tijdelijk habitat te verliezen, als binnen enkele jaren er meer voorterugkomt?
 8. Is de vaarverbinding zodanig aan te leggen dat het huidig habitat behouden blijft? (denk aanmaatregelen die golfwerking mogelijk houdt: afschotting die buiten vaarseizoen te verwijderenis; breder ‘kanaal’ zodat daar binnen golven kunnen blijven ontstaan)”.  (bron notitie 4,1a regiegroep provincie NH).

Vraag 1 en 6 gaan over de instandhoudingsdoelstelling van natura 2000. Wij zijn van mening dat deze vragen in strijd zijn met het gebiedsakkoord OVP en in srijd met Natura 2000 wetgeving.

Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000

“De doelen die in Natura 2000-gebieden moeten worden bereikt, worden instandhoudingsdoelstellingen genoemd. Het uiteindelijke doel van Natura2000 is het bereiken van de landelijk gunstige staat van instandhouding voor alle door de richtlijnen beschermde soorten en habitats. Hiervoor is vereist dat het goed genoeg gaat met de soort of habitat om het voorbestaan ervan in Nederland op de lange termijn te garanderen.

Allereerst moet worden voorkomen dat beschermde soorten en habitats nog verder achteruit gaan. Gegeven het feit dat het niet zo goed gaat met veel natuur in Nederland is dit vaak al een behoorlijk grote opgave.
Daarnaast is er voor veel soorten en habitats nog een verbetering nodig om te zorgen dat ze in de toekomst niet uitsterven in Nederland. Deze verbeteringen worden bijvoorbeeld gerealiseerd in de vorm van meer leefgebied, een betere voedselbeschikbaarheid of betere verbindingen tussen gebieden zodat populaties niet geïsoleerd raken.

Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten en habitats die daar in niet-verwaarloosbare hoeveelheden aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige aantallen/arealen voldoende is, danwel of een uitbreiding of een verbetering nodig is.

 • Bij uitbreiding kan het bijvoorbeeld letterlijk gaan om het vergroten van het aantal m2 van een habitat, maar ook om het creëren van meer draagkracht voor de soort.
 • Bij verbetering gaat het vooral om het verhogen van de kwaliteit van het gebied. Bijvoorbeeld door het beperken van verstoring door mensen waardoor soorten zich beter kunnen voortplanten.”

Loenderveense Plas 1 oktober 2018