Na vier en half jaar, een besluit.

Lieve mensen, Het is eindelijk zo ver!

Na ruim vier en een half jaar is besloten om te stoppen met het project, Vaarverbinding Hilversumskanaal – Loosdrechtse plassen uit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Door volhardigheid, doorzettingsvermogen, saamhorigheid, kritische vragen stellen, luisteren naar elkaar, soms afstand nemen en veel samenwerken is het project vaarverbinding eindelijk  afgesloten. Het bestuur van de VBLP is zeer verheugd om dit nieuws met jullie te delen.

We zijn ontzettend blij voor de bewoners aan de Horndijk en al onze leden en donateurs.
De bewoners aan de Horndijk hebben vier en half jaar in spanning geleefd, niet wetende hoe hun leefomgeving er in de toekkomst uit ging zien. Deze spanning en onzekerheid is te vaak genegeerd.

Wij blijven van mening dat het niet meenemen van bewoners bij het begin van een project in hun leefomgeving veel onrust en weerstand veroorzaakt. Wij vragen de gemeentelijke politiek om tijdens de verkiezingen van 2022 hier aandacht voor te hebben. De SP en de Dierenpartij op Provinciaal niveau en de Lokale Partij en de PVDA/Groen links op gemeentelijk niveau hebben aandacht gevraagd voor onze problematiek. Waarvoor onze dank.

We hebben samen met de Vechtplassencommissie en Natuurmonumenten oppositie gevoerd tegen dit project. De verenigingen van de Bewonersfederatie Oostelijk Vechtplassen waren het met onze bezwaren eens en hebben ons meer dan gesteund. Waarvoor wij hen veel dank verschuldigd zijn.

Onze bezwaren tegen dit plan waren in het kort:

  • Nut en noodzaak niet aangetoond (doel onduidelijk);
  • Veel negatieve effecten voor o.a. Natuur, Landschap en beleving Bewoners.

In 2019 is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld waaruit de bovengenoemde bezwaren onder meer naar voren kwamen. De onafhankelijke commissie mer heeft daarop een zeer kritisch rapport opgesteld  over deze MER. Desondanks wilde een deel van de partijen in uit het gebiedsakkoord in 2021 vervolgonderzoek uit laten voeren.

De 21 partijen konden hierover geen consensus bereiken hetgeen nodig is om een project doorgang te geven, zoals afgesproken is bij het sluiten van het gebiedsakkoord in 2017.

Daarom is in het voorjaar van 2021 in goed overleg een onafhankelijk adviseur aangesteld. Deze adviseur heeft de afgelopen maanden met alle betrokken partijen gesproken en op 29 september j.l. een niet bindend advies gepresenteerd.

In het kort is zijn conclusie dat de impasse die dit voorjaar is ontstaan niet opgelost kan worden.
In de gesprekken die hij heeft gevoerd met de betrokken partijen is voorgesteld om gezamenlijk naar haalbare alternatieve projecten te gaan zoeken met het oog op het verbeteren van de economie in Loosdrecht, met name de watersportsector.

Wij kunnen ons grotendeels vinden in de wensen van de andere partijen en hebben zelf o.m. aangedragen om de bestaande doorgangen en sluizen te verbeteren (de NUL+ variant waarvoor we al vier jaar hebben gepleit) Daarnaast kan een deel van het geld aan het herbestemmen van de  Kerk van Oud-Loosdrecht besteed worden, zodat er een mooi ontmoetingscentrum ontstaat in Oud Loosdrecht.

Wij zijn blij dat alle partijen het advies van de adviseur omarmen en hopen op een positieve samenwerking in het gebiedsakkoord.

Onze vereniging blijft zich constructief inspannen voor onze prachtige omgeving.

De online – petitie wordt gesloten.

Namens het bestuur, Hartelijk dank voor jullie steun.

Onderstaand document, het persbericht vanuit het gebiedsakkoord.

Advertentie

Noodkreet van bewoners in de Nieuwsster van 26 juni j.l.

Vernietig niet je Kroonjuweel

Wilt u dit weidse uitzicht behouden of liever aankijken tegen een stalen damwand?

(foto Loenderveense Plas met daarin de waterleidingplas tussen Loosdrecht, Kortenhoef en Loenen aan de Vecht)

Na een werkdag of een vergadering je hoofd leegmaken met een wandeling of een fietstocht. Doet u dat het liefste in de natuur of in stedelijk gebied? 

Wijdemeren is een gemeente waar je tot rust kunt komen in de natuur. 
Weidse vergezichten over het water en weilanden, een broedplaats voor (beschermde) vogels. Vogels dansend van rietkraag naar rietkraag, de Rietzanger, de Kleine Karekiet, de Boerenzwaluw, hier en daar de Grote Karekiet en de IJsvogel, de Reigers en de Ooievaars. 
 
De natuur is hier zo rijk, het voedt onze ‘peace of mind’, is energie gevend en heeft een positief effect op ons welzijn. 

Juist in de randstad, te midden van Amsterdam en Utrecht, zijn natuur- en stiltegebieden zeldzaam en uniek. Waarom zou je zo’n kroonjuweel vernietigen? Eenmaal weg, is weg. Waar kun je nog zo in stilte direct naast het water wandelen of fietsen met zo’n vrij uitzicht, zoals van de Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht naar het Moleneind in Kortenhoef langs de Loenderveense plas of via de eeuwenoude A. Lambertszkade naar Loenen aan de Vecht? Dit is een Natura2000 (een Europees netwerk van) beschermd natuurgebied.

Willen we een stalen damwand om tegen aan te kijken i.p.v. het weidse unieke uitzicht van een natuur plas voor een snellere vaarverbinding?
Je kunt nu al varen van de grote plas in Loosdrecht via de Raaisluis naar de Wijde Blik. 

Moet in deze versnelde wereld recreëren nu ook al versnellen om te ONThaasten? 

Wil je een gebied toeristisch aantrekkelijker maken, zorg dan voor variatie en geen eenheidsworst. De variatie van vaarplassen en natuurplassen, ieder op zich. Maak niet dezelfde fout als in Amsterdam dat de toeristen het gebied overnemen en er voor haar oorspronkelijke bewoners ‘dier en mens’ (haast) geen plek meer is. Behoud juist je kracht en uniciteit. 

Laat ‘Wijdemeren’ de plek van ‘Weidse meren’ en van natuur blijven als grootste aantrekkingskracht. 

Behoud je natuur als Kroonjuweel. 

Van natuurliefhebbers, Mireille, Max, Jacqueline, Koen, Sander, Leonie, Philip, Anneke, Bram, Charlotte, Alice, Ron, Charlie, Saskia, Han, Ellen, Jitze, Manja, Ciske, Marja, Marc, Hans, Tracy, Bert, Wendela, Rob, Bianca, Lida, Margo, John, Renate, René, Patricia, Miranda, Daphne, Ellen, George, Patrick, David, Ineke, Saskia, Jan, Gert jan, Peter, Jacolien, Jolanta, Coby, Paul, Gos Hein, Bernard, Rigina, Tineke.

Wij vertrouwen op een goede afloop.

Steunt u ons ook?

Inmiddels hebben 3400 mensen onze petitie bij eetcafé de Eend de afgelopen vier jaar getekend. Omdat de Coronaregels worden versoepeld starten we ook daar weer onze petitie. Daarnaast is onze online petitie 1409 keer getekend. Helaas zijn de bestuurders er nog niet van overtuigd dat het project 1.3 uit het gebiedsakkoord niet haalbaar is op basis van de negatieve effecten. Wij hebben uw steun daarom nog steeds hard nodig.

Wij vertrouwen op een goede afloop.

Nieuwsbericht Bewonersfederatie OVP

Nieuwsbericht
De Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen, waar de VBLP sinds november 2019 deel vanuit maakt, vindt het uitgeven van nog meer gemeenschapsgeld aan onderzoeken naar de vaarverbinding zinloos. Het MER-rapport en advies van de commissie MER zijn glashelder: alle alternatieven voor een vaarverbinding brengen schade aan de natuur, landschap, cultureel erfgoed en/of rust. Het Kernteam (vertegenwoordigers van gemeente, Provincie NH en waterschap) adviseerde terecht te stoppen met het project.

Klik op de link hieronder voor het voledige nieuwsbericht

Verspilling van publieke middelen
Er zijn te veel inhoudelijke showstoppers, op verschillende gebieden. Alle negatieve effecten die in het MER rapport staan, moeten met zekerheid gemitigeerd kunnen worden. Negatieve effecten op Natura 2000, én stikstof, én Natuur Netwerk Nederland, én Beschermd Provinciaal Landschap, én de Kader Richtlijn Water, én de Stiltegebieden. Dat is niet realistisch: er zullen zaken onzeker blijven.

Bovendien is nog niet uitgewerkt wat precies onderzocht moet worden. De kosten lopen gezien het aantal punten waarop grondig onderzoek gedaan moet worden, hard op. Er is nu al ruim 550.000 euro gestoken in onderzoek naar een nieuwe vaarverbinding en onduidelijk is hoeveel aanvullend onderzoek extra gaat kosten.

Er zou onderzoek nodig zijn naar de aard en mogelijkheden van maatregelen per onderdeel om definitief uitsluitsel te krijgen over de haalbaarheid van een nieuwe vaarverbinding. Het gaat dan om specialistische, dus dure onderzoeken naar haalbaarheid van nu nog onbekende mogelijkheden om de schade die zou ontstaan eventueel te kunnen mitigeren.

Tegen de achtergrond van de zeer theoretische kans dat alle vragen positief beantwoord kunnen worden (minder dan 1%!) vinden wij het onbegrijpelijk dat genoemde partijen bereid zijn nog meer publieke middelen in te zetten om deze onderzoeken te laten uitvoeren. Wij vinden dat onverantwoord.

Hoe dan wel?
De kans op haalbaarheid is zó klein, dat het geld beter gestoken kan worden in samen bekijken hoe de watersport sector wél de benodigde impuls kan krijgen. We stellen voor om het beschikbare geld te besteden, door samen te kijken hoe de watersportsector die impuls kan krijgen – in overleg met elkaar en niet tegenover elkaar!

Wij zijn voor het gezamenlijk uitwerken van het versterken van de recreatie in ons gebied. Voor natuur, maar ook voor versterking van de economische structuur van het gebied.

Wij vertrouwen op een goede afloop.

Op de barricades voor een fatsoenlijk plan.

Zienswijzen op MER vaarverbinding

We hebben van de Gemeente Wijdemeren meer duidelijkheid gekregen over het “wespennest” waar ze zich in bevinden! Het beantwoorden van de 53 zienswijzen, met circa 260 punten van kritiek, is nog steeds niet afgerond. Degene die een zienswijze hebben ingediend zullen meer geduld moeten hebben, wellicht tot begin 2021. Als de zienswijzen beantwoord zijn, zal er een interim besluit genomen worden. Een besluit of n.a.v. de beantwoording van de zienswijzen het vervolgproces van de vaarverbinding doorgang kan vinden. Er zal dan tevens aangegeven worden welke variant er verder onderzocht gaat worden. We moeten er rekening mee houden dat dit kan gebeuren en goed nadenken hoe we hier als VBLP op gaan  reageren. Of de stuurgroep een advies over de vaarverbinding aan de gemeente Wijdemeren gaat geven, op 3 december 2020 is onduidelijk.

Er is voor de Gemeente een mogelijkheid om uit het “wespennest” te ontsnappen. Waarom niet nadenken over een alternatief plan  i.p.v. doorzetten met dit steeds groter wordend probleem waar maar geen een eind aan lijkt te komen.  Waarbij inmiddels gebleken is dat veel partijen bezwaar hebben. Een alternatief plan dat door alle belanghebbenden, dus ook  ondernemers en bewoners kan worden gedragen. Wellicht een alternatief plan dat op korte termijn kan worden uitgevoerd. Een alternatief plan wat er voor zorgt dat Loosdrecht weer aantrekkelijker wordt voor bewoners en recreanten?  
Terug naar het bovenliggende doel van het gebiedsakkoord:
Het ontwikkelen en versterken van de Oostelijke Vechtplassen als ‘vrijetijdslandschap’ zodat bewoners en bezoekers de unieke kwaliteiten (historisch landschap, natuur, cultuur, water) van het gebied volop kunnen beleven”, (artikel 3, blz.9 Gebiedsakkoord).
Het zou fantastisch zijn als de Gemeente en Provincie, JA durven zeggen, en de uitdaging aan gaan om een  nieuwe alternatief te onderzoeken met alle belanghebbenden. Tot elkaar komen en verbinden in deze moeilijke tijd. Niemand hoeft  bakzeil te halen!

Enquête, herstel moerasvogels binnen de Oostelijke Vechtplassen.

De oostoever van de Loenderveense plas is uitstekend geschikt als habitat voor moerasvogels. Echter door achterstallig onderhoud en ganzenvraat is het riet langs de oostoever van de Loenderveense plas in zeer slechte staat. Als vereniging proberen we al ruim twee jaar de slechte staat van het riet langs de Horndijk onder de aandacht te brengen bij de uitvoerders van het uitvoeringsprogramma van het Gebiedsakkoord.

Langs de oever van de Horndijk is het riet in slechte staat. Gelukkig wordt de Grote karekiet nog bij de Driesprong gesignaleerd, en zijn er een aantal Rietzangers actief langs de Horndijk. Volgens de instandhoudingsdoelstellingen zal het aantal moerasvogels in stand gehouden moeten worden en waar mogelijk verbeterd. Dit geldt met name voor de Rietzanger, de Grote karekiet, het Woudaapje, de Roerdomp en de Purperreiger.

Tot nu toe zijn er langs de Horndijk geen ganzenraster geplaatst zoals in andere delen van het Oostelijke Vechtplassen gebied. Ganzenraster zorgen ervoor dat de ganzen niet van het riet gaan eten als ze in de rui zijn. Het is misschien geen vreemde gedachte, dat dit nog niet is gebeurd i.v.m.de plannen voor de aanleg van een vaarverbinding langs de Horndijk.

We zijn blij dat het contact met de projectleiders is verbeterd en dat er beter wordt overlegd met de bewoners in het gebied. Via de nieuwsbrief van de Gemeente Wijdemeren zal informatie gedeeld worden. Er wordt een oproep gedaan om een enquête in te vullen.  U wordt gevraagd locaties aan te geven en maatregelen door te geven om de aanwezigheid van o.a. de moerasvogels te verbeteren.

Enquête Moerasvogels.
Je moet er wel even voor gaan zitten. Er wordt eerst gevraagd om de toelichting te lezen.  En daarna de enquête in te vullen, De presentatie lezen en de tekeningen bekijken is echt noodzakelijk om goed antwoord te kunnen geven.  Voor natuurliefhebbers natuurlijk geen probleem. 🙂

 

VBLP zienswijze MER vaarverbinding.

De VBLP heeft bij de Gemeente Wijdemeren haar zienswijze ingediend. Op dit moment heeft de VBLP 3226 sympathisanten. Zij allen hebben onze petities ondertekend en zijn tegen het aanleggen van de vaarverbinding in dit prachtige gebied. Deze mensen kunnen niet genegeerd worden. Wat gaat de Gemeenteraad met dit tegengeluid doen? 
De VBLP is voor onderzoek naar het verbeteren en baggeren van de bestaande sluizen en doorgangen in het Oostelijke Vechtplassen gebied, n.l. de Weersluis, de Kraaienestersluis en de Raaisluis, zodat het Loosdrechtse Plassengebied vanaf de Vecht beter wordt ontsloten en de Mijndensesluis wordt ontlast.
Door te klikken op onderstaande link, kunt u onze zienswijze lezen.

VBLP Zienswijze MER vaarverbinding Hilversumskanaal – Loosdrechtse plassen

Wij zijn van mening dat de stelling moet zijn, “de vaarverbinding kan niet, tenzij we bereid zijn onze natuur grote schade toe te brengen”.

Wat zal het besluit begin deze zomer, om door te gaan met onderzoek naar slechts 2 varianten van de vaarverbinding met het imago van Provincie NH en Gemeente Wijdemeren doen? In tijden van klimaatbeheersing en stikstofcrisis lijkt ons dit zeer slecht voor het imago van o.a. de Provincie Noord Holland en de Gemeente Wijdemeren. De weerstand tegen een vaarverbinding wordt steeds groter. Bewoners aan het Vuntus-strandje, aan de Oud Loosdrechtsedijk, aan het Moleneind, de BELP en de VBLP. Hoe gaat de gemeente om met deze weerstand?

Deze vaarverbinding zal geen economische impuls aan Wijdemeren geven. De wens dat alles weer zal worden als vroeger door de aanleg van deze vaarverbinding is niet mogelijk. We leven in het nu en we moeten vooruit kijken en werken aan een gezonde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Het is een schande dat men met dit plan doorgaat. Zoveel geldverspilling! Wij durven te stellen dat één van de doelstellingen van de vaarverbinding, het maken van kortere vaarroutes, niet behaald zal worden doordat er lange wachtrijen voor een te kleine sluis zullen ontstaan bij het Wijde Blik. Dat er opstoppingen ontstaan bij de Heul en ’t Horregat. Het is daarmee zeer discutabel of de te verwachten extra vaarbewegingen (9200, 11000 p/j) werkelijk zullen worden behaald. Ook het financiële gewin vervalt hiermee deels.

We zullen deze vaarverbinding in vergunningsfase tegenhouden. Dit baseren we o.a. op de volgende punten;

  • Natuur Netwerk Nederland, de vaarverbinding heeft geen dwingende reden van maatschappelijk belang.
  • In het Milieu effect rapport scoort geluidoverlast – (dubbel negatief).
  • Wat betreft stikstof: De aanleg en het gebruik van de vaarverbinding zal op habitattypen waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) nu al is overschreden binnen Natura 2000 gebied grote gevolgen hebben.

Aantasting van natuur in Natura 2000 gebied; door de aanleg van het kanaal zal flora en fauna voorgoed verdwijnen. Het onderstaande tabel laat zien dat dat in strijd is met Europese wetgeving.

Code Habitattype/

Broedvogel

Landelijke staat van instandhouding Doelstelling Oppervlak Doelstelling kwaliteit Sense of Urgency
H3140 Kranswierwateren > >
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden > > Ja
A295 Rietzanger = =
A298 Grote Karekiet – – = = Ja
Niet-broedvogels +/-/- – = =

Legenda: + Gunstig;   – Matig gunstig;    – – Zeer ongunstig   > Uitbreiding of verbeteren;   = Behoud;

Waar wij ons verder grote zorgen om maken zijn onze zwemmende kinderen op een mooie zomerdag. Volgens het rapport zullen er langs het Vuntus-strandje op de 15 topdagen circa dertig vaarbewegingen per uur extra plaatsvinden (circa 240 per dag). Dat is binnen iedere 2 minuten één sloep. Hoe zal de Gemeente Wijdemeren de veiligheid van onze zwemmende kinderen garanderen op deze topdagen? 240 extra vaarbewegingen in de kleine Vuntusplas, niet alleen de Loenderveense Plas is het slachtoffer van dit waanzinnig plan ook de rustige Vuntusplas moet in bezit worden genomen door nog meer toeristen. Geld verdienen! Is dat nu werkelijk wat de politiek van Wijdemeren wil uitstralen?

Daarnaast zullen er op de topdagen minimaal 240 auto’s ons dorp aandoen.
Iedereen in Oud Loosdrecht weet dat er nu al op mooie zomerse dagen een parkeerprobleem is. Dit probleem wordt in het MER ontkent. Nog meer stikstofdepositie, door nog meer auto’s in ons dorp. Kiest de politiek van Wijdemeren voor nog meer koeien uit de wei? Dit MER geeft een te positief beeld van de effecten op natuur, stilte, geluid, landschap, beleving en economische vooruitgang voor het gebied door het aanleggen van deze vaarverbinding.

De politiek gaat pas begin deze zomer een besluit nemen. Wij hopen dat natuurmonumenten na de ledenraadsvergadering eind januari de knoop doorhakt en een wijs besluit neemt. De aanleg van een vaarverbinding in dit prachtige natuurgebied toch geen doorgang krijgen!

15 januari, Informatieavond MER vaarverbinding Gemeentehuis Wijdemeren. 27 januari, ledenvergadering Natuurmonumenten.

Heeft u vragen over de vaarverbinding door ons plassen, Wijde Blik, Loenderveen en de Vuntus kom dan op 15 januari 18:00 uur tot 21:00 uur naar het Gemeentehuis van Wijdemeren, er staat een rij van deskundige klaar om uw vragen te beantwoorden.
We hebben wat vragen voor u opgesteld:
Hoe gaat de Gemeente de veiligheid van onze zwemmende kinderen garanderen bij het Vuntusstrandje als er per topdag 240 sloepen langs varen?
Kan de Gemeente Wijdemeren uitleggen waar minimaal 240 auto’s per topdag geparkeerd worden in ons dorp?
Waar komen palenrijen en drijfbalken te liggen in de Vuntus?
Wie betaald de vaarverbinding?
Hoe zit het met de stikstofproblemen, heeft Wijdemeren er een oplossing voor?

Wij zijn van mening dat de schrijvers van deze MER een veel te positief beeld geven van de mogelijke effecten op natuur, stilte, rust, geluid, en omgeving. bijna allen beoordelingen op de effecten natuur, rust, geluid en omgeving, landschap, worden met beperkt negatief afgedaan. Beperkt negatief kan niet worden gezien als nul en heeft zeker effect. Uit bepaalde alinea’s, is het duidelijk dat er geen veldonderzoek is gedaan in het plangebied. En dat de economische cijfers te rooskleurig zijn en gebaseerd zijn op slechts aannames. Op natuur, stikstof, geluid en Natuur Netwerk Nederland scoort deze Milieu Effect rapportage voor een vaarverbinding via het Wijde Blik naar de Loosdrechtse plassen negatief.

3 kaders uit de MER

Natuurmonumenten,
zal op 27 januari van 19:00 uur tot 21:30 Uur een ledenvergadering houden om te luisteren naar wat omwonenden vinden van een vaarverbinding in natura 2000 gebied en Stilte gebied, (Wijde Blik, Loenderveense Plas, Vuntus).
De Dick A. Lambertszkade staat centraal in dit vraagstuk, deze kade is van Natuurmonumenten, door deze kade zal de sluis komen ( 20/30 meter lang – 6 /8 breed) die het Wijde Blik zal verbinden via de Loenderveense Plas met de Vuntus.
Gaat Natuurmonumenten groen licht geven aan Gemeente en Provincie of gaat ze Néé zeggen? Natuurmonumenten heeft de afgelopen twee jaar gezegd, “alleen bij een goede MER verder te willen gaan”. In september 2019 vond Natuurmonumenten deze MER slecht.
https://www.natuurmonumenten.nl/wilt-u-meedenken-over-de-mogelijke-vaarverbinding-loosdrechtse-plassen-wijde-blik

Leden kunnen zich tot 21 januari aanmelden voor de bijeenkomst op: vechtplassen@natuurmonumenten.nl.
De bijeenkomst wordt gehouden:
Schaep en Burgh
Noordereinde 60
1243 JJ ’s-Graveland